Informacje techniczne i edytorskie dla Autorów

Redakcja „Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical” prosi Autorów o zapoznanie się z regułami procesu kwalifikacyjnego i wydawniczego (przed wysłaniem materiałów do Redakcji). Przekazanie do Redakcji samego tekstu nie wystarcza, aby można było ropocząć procedurę kwalifikacyjną (wydawniczą). Autor powinien złożyć (nadesłać drogą pocztową) papierowy oryginał podpisanego przez siebie oświadczenia (sygnowanego własnoręcznym podpisem). Prosimy o nadsyłanie tekstów według poniżej podanych specyfikacji (elementów składowych tekstu naukowego).

I.) Akceptowalny format tekstu tylko w MS Word: *.doc, *.rtf

Nie przyjmujemy tekstów w formacie (rozszerzeniu Worda): .docx oraz w innych edytorach tekstu.

II.) Do tekstu dodajemy osobno plik elektroniczny i jednocześnie wysyłamy tożsamy treściowo podpisany własnoręcznie dokument papierowy o nazwie ‘Oświadczenie Autora tekstu’ a w tym ‘Oświadczeniu’ informacja o Autorze zawierać powinna:

a) pełne imię (imiona, dla autorów z Białorusi, Ukrainy, Rosji i krajów dawnego ZSRS – także tzw. pełne ‘otczestwo’, tj. imię od ojca),

b) pełne nazwisko (jeśli autor posiada nazwisko wieloczłonowe, podać je w pełnym brzmieniu),

c) tytuł naukowy, stopień naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy (kolejno pełna nazwa: Uniwersytetu, Wydziału, Instytutu, Katedry, Zakładu, Pracowni, Gabinetu),

d) pełny adres do korespondencji (ulica, nr domu,  numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,  stan / województwo / okręg, państwo); ponadto (stały) telefon, (stały) e-mail.

CZECH Prohlášení autora textu

CZECH Prohlášení autora textu

BELORUS Заява аўтара тэксту

BELORUS Заява аўтара тэксту

UKR Заява Автора тексту

UKR Заява Автора тексту

SLOV Vyhlasenie autora textu

SLOV Vyhlasenie autora textu

ROS Заявление Автора текста

ROS Заявление Автора текста

POL Oswiadczenie autora tekstu

POL Oswiadczenie autora tekstu

ENG Declaration for the Author of the text

ENG Declaration for the Author of the text

III.) ‘Oświadczenie Autora tekstu’ dotyczące oryginalności tekstu, nieuczestniczenia tekstu w aktualnym postępowaniu wydawniczym u innego wydawcy (według wzoru zamieszczone w naszym serwisie internetowym w zakładce/podstronie pt. ‘Informacje dla autorów – zasady publikacji’) należy sobie wydrukować, wypełnić ręcznie lub maszynowo na papierze i wysłać listem tradycyjnym na adres podany pocztowy redakcji (w kopercie). Redakcja czasopisma NIE rozpocznie postępowania wydawniczego (kwalifikacji tekstu autorskiego do publikacji), dopóki nie otrzyma tradycyjną drogą pocztową (w formie papierowej) – ww. ‘Oświadczenia Autora tekstu’.

IV.) Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Na anonimy Redakcja nie odpowiada (każdy zgłoszony tekst musi być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem Autora). Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i redagowania ich zgodnie z przyjętymi zasadami. Proces redagowania nie wpływa na merytoryczność tekstu Autora, lecz zmierza do ulepszenia jakości tekstu. Tekst zaakceptowany przez recenzentów i Redakcję jest publikowany i odtąd nie ma już możliwości jego zmian.

V.) Teksty złożone do „Religious and Sacred Poetry” nie mogą być wcześniej opublikowane (w języku polskim, angielskim lub innym), ponadto nie mogą być w tym samym czasie złożone w innych redakcjach (np. w redakcjach czasopism).

VI.) Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel, wykresów, cytowanie z innych źródeł) ponosi Autor tekstu.

VII.) Przed przystąpieniem do pisania tekstu (artykułu) należy zapoznać się z wymaganiami Redakcji  czasopisma. Należy pisać swój tekst (artykuł itd.), aby jego temat i treść były bezpośrednio zgodne z tematem (zakresem tematycznym) i profilem (charakterem) czasopisma naukowego poświęconego określonemu, specjalistycznemu zagadnieniu kulturowemu. Następnie, pisząc tekst, trzeba starannie dopracować go merytorycznie,  metodologicznie, logicznie, formalnie i językowo tak, aby mógł być przyjęty przez Redakcję i był zgodny z wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor powinien dokonać tematycznego podziału rozprawy/artykułu na części (podrozdziały), nadając im podtytuły (śródtytuły) i numerując je kolejno.

VIII.) Opis bibliograficzny pozycji cytowanych przez Autora w przypisach i zamieszczonych w bibliografii  (wykazie literatury, spisie literatury) powinien być kompletny, natomiast wszystkie przytaczane cytaty rzetelnie sprawdzone przez Autora w źródle cytowania (bez pomyłek). Rekomendowana forma zapisu bibliograficznego znajduje się poniżej.

IX.) Każdy Autor tekstu zobowiązany jest (dla bezpieczeństwa) do przechowywania u siebie wydruku papierowego oraz na komputerze elektronicznej kopii własnego tekstu (o niezmienionej treści) nadesłanego do naszej redakcji, przynajmniej aż do momentu publikacji  tekstu w danym numerze czasopisma.

X.) Redakcja nie przyjmuje do rozpatrzenia tekstów w maszynopisie, rękopisie lub samym tylko wydruku komputerowym (komputeropisie), ani na dyskietce lub CD; właściwą, jedyną formą przyjmowania tekstów jest postać elektroniczna (MS Word) przysłana do redakcji jako załącznik do e-maila.

XI.) Jeśli tekst Autora zawiera nietypowe fonty (np. w cytatach znaki hebrajskie, greckie, cyrylickie, fonetyczne itd.),  gdy te fonty nie występują w standardowej instalacji edytora MS Word, to wtedy na prośbę redakcji  (gdyby wystąpiły trudności ze składem) Autor jest zobowiązany dosłać w osobnym pliku te nietypowe fonty.

XII.) Autor jest zobowiązany napisać swoją rozprawę/artykuł/komunikat/sprawozdanie z badań w taki sposób, aby recenzent zewnętrzny, który będzie czytał ten tekst i recenzował anonimowo (double-blind-review process), nie mógł rozpoznać imienia i nazwiska osoby Autora tekstu na podstawie informacji zawartych np. w tekście właściwym (głównym) lub w przypisach.

XIII.) Jeśli Autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, nie ustosunkuje się do przeredagowanego tekstu, oznacza to, że Autor zgadza się na publikację tekstu w dotychczasowej, zaproponowanej w korekcie przez redakcję postaci. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie (Autora) zmian dokonanych w tekście już po rozpoczęciu procesu składania danego numeru czasopisma.

XIV.) Autorzy opublikowanych prac naukowych (rozpraw/artykułów) otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz autorski czasopisma w wersji papierowej. Każdy autor e-mailowo potwierdza fakt otrzymania egzemplarza autorskiego z Redakcji.

XV.) Informacje edytorskie dla autorów przygotowujących teksty (Instrukcje dla Autorów, zasady i normy wydawnicze, zgodnie z ministerialną „Kartą oceny czasopism” oraz wymogami Redakcji)

 

1) Tekst w edytorze MS Word z rozszerzeniem (w formacie): (.doc .rtf),

2) interlinia (odstęp między wersami) – 1,5 (półtora linijki), w przypisach interlinia – 1 (jedna linijka),

3) czcionka – Times New Roman,  12 punktów w tekście właściwym, 10 punktów w przypisach i bibliografii (spisie literatury, wykazie literatury),

4)  tekst wyjustowany (justacja w całym tekście, dosunięcie jednocześnie do prawego i lewego marginesu), zarówno w tekście właściwym (głównym), jak i w przypisach,

5) marginesy (dolny, górny, lewy, prawy) – 3 cm; tabulator (odstęp na początku akapitu) – 1 cm,

Schemat tekstu (układ treści zawartych w tekście artykułu/komunikatu itd.)

6) na pierwszej stronie w lewym górnym rogu w pierwszej linijce –podajemy pełne imię (imiona) i nazwisko Autora, tu nie piszemy stopnia lub tytułu naukowego (publikacja musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem),

7) poniżej – pełna nazwa uniwersytetu (pełna afiliacja Autora w języku angielskim oraz odpowiednio – w języku miejscowym, np. polskim, białoruskim, czeskim, słowackim, ukraińskim), miejscowość (w języku angielskim oraz miejscowym), państwo (w języku angielskim oraz miejscowym), jakie reprezentuje Autor, adres e-mailowy Autora, nota o autorze artykułu (tytuł naukowy, stopień naukowy, wykształcenie, aktualna pełna afiliacja: uniwersytet/wydział/instytut/katedra/zakład/pracownia/gabinet, stanowisko, funkcja w uniwersytecie, rodzaj dyscypliny, dziedziny naukowej, jaką uprawia, np. teologia biblijna, teoria literatury, pedagogika kultury, oraz kim jest, np. slawista, teolog, literaturoznawca – wszystko w języku angielskim do 900 znaków); ta angielska notka o Autorze posłuży jako stała prezentacja Autora przy publikacji w czasopiśmie, także przy kolejnych publikacjach (chyba, że nastąpią istotne zmiany, wtedy Autor sporządza nową notkę o sobie),

8) poniżej – słowa kluczowe (zawsze w każdym tekście key words w języku angielskim), ponadto tylko dla tekstów innych językach niż angielski (tj. tu: w polskim, czeskim, słowackim, rosyjskim) – słowa kluczowe w języku polskim oraz dla tekstów w językach czeskim, słowackim i rosyjskim – słowa kluczowe także w tych językach odpowiednio, po czesku, słowacku lub rosyjsku; teksty w całości pisane po angielsku wymagają tylko key words w języku angielskim, bez podawania słów kluczowych w innych językach,

9) poniżej – abstract w języku angielskim (abstract angielski dajemy zawsze w każdym tekście rozprawy/artykułu/komunikatu, niezależnie od używanego języka przez Autora w tekście), natomiast dla tekstów pisanych w językach polskim, czeskim, słowackim, rosyjskim także abstrakt (streszczenie) w języku polskim, co jest wymogiem polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

10) poniżej – tytuł tekstu (zalecamy tytuły zwięzłe, krótkie, o ile to możliwe nie dłuższe niż dziesięć słów), tytuł tekstu obowiązkowo piszemy zawsze w języku angielskim (a dla tekstów napisanych w językach polskim, czeskim, słowackim lub rosyjskim – tytuł także podajemy w tych językach odpowiednio po polsku, czesku, słowacku lub rosyjsku), teksty pisane w języku czeskim słowackim i rosyjskim wymagają również tytułu zapisanego po polsku,

11) poniżej treść artykułu w języku angielskim, polskim, czeskim, słowackim lub rosyjskim,

12) tytuł  i śródtytuły (także zwięzłe, krótkie) – dajemy zawsze pogrubione (wytłuszczone), śródtytuły (tytuły rozdziałów) numerujemy (1, 2, 3, 4…),

13) dopuszczalne jest sporadyczne wyróżnienie ważnych słów lub zdań w tekście poprzez pogrubienie (tu zalecamy umiar do niezbędnego minimum, staramy się jednak unikać pogrubień),

14) do cytatów stosujemy cudzysłów (dolny-otwierający i górny-zamykający), tekst cytowany (cytat) NIE jest pochylony (NIE-kursywa), lecz zwykły,

15) tekst powinien zawierać ciągłą paginację (numeracja stron tekstu: 1, 2, 3…) zawsze w stopce stronicy (czyli u dołu stronicy, po zewnętrznej stronie):

16) formatowanie tekstu Autor powinien ograniczyć do minimum, np. wcięcia akapitów tworzymy tabulatorem), nie używamy wielokrotnych znaków spacji dla uzyskania odstępów, po każdym akapicie dajemy ‘enter’, nie używamy dodatkowych odstępów między akapitami (przed akapitem lub po akapicie), używamy kursywę (zawsze w tytułach publikacji), pogrubianie (tylko wyjątkowo, w zasadzie nie stosujemy, poza tytułami, podtytułami, śródtytułami); NIE używamy nigdy ‘podkreślenia’ tekstu,

17) zalecane rozmiary tekstów:

a) rozprawa naukowa (1-6 arkuszy wydawniczych – od 39600 do 237600 znaków), teksty takie przyjmujemy tylko wyjątkowo, wyłącznie na specjalne indywidualne, imienne zamówienie redakcji, a dla zamówionych, specjalnych rozpraw naukowych standardowo, przeciętnie granica rozmiarów (objętości) standardowej rozprawy wynosi z reguły ok. 8 tysięcy słów dla jednego tekstu; rozpraw naukowych uprzednio niezamówionych redakcja nie przyjmuje, prosząc Autora o skrócenie tekstu do rozmiaru (objętości) artykułu naukowego (poniżej 39600 znaków),

b) artykuły naukowe (ok. 0,5-1 arkusza wydawniczego, tj. ok. 20 tysięcy do maksymalnie 39 6000 znaków), przyjmujemy najchętniej standardowo, uwaga: tekst poniżej 20 tysięcy znaków nie jest traktowany jako artykuł naukowy według wymagań formalnej punktacji polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dlatego dla bezpieczeństwa zalecamy dla artykułów minimalną objętość ok. 21-25 tysięcy znaków, taką objętość preferujemy, ponieważ teksty te są punktowane,

c)  komunikaty naukowe z badań (ok. 0,25-0,5 arkusza wydawniczego, tj. ok.  9900 – ok. 20 tys. znaków); standardowo jednak prosimy o komunikaty ok. 20 tys. – 21 tys. znaków; uwaga: teksty naukowe poniżej 20 tys. znaków NIE są uznawane jako punktowane, dlatego dopuszczamy ich publikację tylko wyjątkowo, należy to do decyzji Redaktora Naczelnego, albo Autorzy są proszeni o uzupełnienie tekstu, powyżej ustalonego minimum,

d) sprawozdania z badań naukowych (mniej niż 0,25 arkusza wydawniczego, tj. poniżej 9900 znaków, nie mniej niż 3600 znaków), są w istocie rozszerzonymi abstraktami i przyjmujemy je w zasadzie głównie w języku angielskim jako abstrakty do anglojęzyczych edycji czasopisma, ich publikacja ma na celu powiadomienie międzynarodowe środowisko uczonych (anglojęzycznych) o przeprowadzonych przez Autora badaniach,

e) recenzje z (autorskich lub zbiorowych) książek naukowych albo z innych dzieł, np. z krytycznych edycji źródeł (tekst do ok. 0,25 arkusza wyd. tj., do 9900 znaków, nie mniej niż 3600 znaków),

f) oddzielne (tematyczne) zestawienia bibliograficzne, inne materiały (do indywidualnego uzgodnienia z redakcją, zwykle do ok. 20 tys. znaków),

Uwaga: Do ilości znaków w tekście (do pełnej objętości tekstu) liczymy wszystkie znaki (razem ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi itd.) występujące w tekście głównym (właściwym),  przypisach, bibliografii (wykazie literatury), streszczeniu, summary, słowach kluczowych, key words, w tabelach, wykresach itd.

Rozprawa, artykuł, komunikat, sprawozdanie z badań:

18) tekst rozprawy, artykułu, komunikatu lub sprawozdania z badań powinien posiadać na końcu spis  literatury (wykaz literatury, bibliografię), uporządkowany alfabetycznie rosnąco, w porządku alfabetu łacińskiego (dla tekstów angielskich), w tym odpowiednio (z uwzględnieniem wszystkich znaków diakrytycznych) w porządku alfabetycznym właściwym dla zastosowanego w tekście języka: polskiego, czeskiego, słowackiego (od A do Z/Ż/Ž), natomiast dla tekstów w języku rosyjskim (pisanych w całości cyrylicą) dopuszcza się porządek alfabetu rosyjskiego (od A do Я [Ja]), przy czym przykłady konkretnego zapisu bibliograficznego podano poniżej,

19) tekst rozprawy/artykułu/komunikatu/sprawozdania z badań (pisany w całości w języku polskim, czeskim, słowackim lub rosyjskim) powinien zawierać abstrakt (summary) w języku angielskim (liczący od 1800 do 2700 znaków zwykle ok. 250-350 wyrazów) oraz identyczny co do treści – drugi abstrakt (streszczenie) w języku polskim (1800-2700 znaków, zwykle ok. 250-350 wyrazów); abstrakt (streszczenie/summary) ukazuje: A) cel tekstu (pracy), B) zastosowane metody analizy (rodzaj użytej metodologii badawczej), C) kategorię tekstu (artykuł badawczy, studium przypadku, artykuł metologiczny,  artykuł koncepcyjny, przegląd literatury badawczej), D) zasadnicze wnioski teoretyczne (główne wyniki badań, analiz), E) zastosowanie wniosków badawczych (w teorii lub w praktyce, implikacje praktyczne, edukacyjne, społeczne, kulturowe), F) ograniczenia dotyczące uzyskanych wyników badawczych (analiz, wnioskowań), G) oryginalność tekstu, tj. abstrakt powinien jasno, wyraźnie, zgodnie z prawdą, krótko, syntetycznie przedstawiać tzw. ‘dodaną wartość tekstu’ (tj. co nowego, oryginalnego, ważnego dowodzi dany tekst w zakresie tytułowej problematyki, co istotnego wnosi do nauki, a co dotąd nie było znane w poruszanej kwestii); uwaga: teksty rozprawy/artykułu/komunikatu/sprawozdania z badań napisane w całości w języku angielskim nie wymagają osobnego abstraktu w języku polskim; abstrakty polski i angielski powinny zawierać identyczną treść (precyzyjne tłumaczenie); abstrakt w języku angielskim powinien mieć tytuł (i podtytuł) w języku angielskim, treściowo tożsamy z tytułem (i podtytułem) w języku (odpowiednio: polskim, rosyjskim, czeskim lub słowackim) właściwym dla danego tekstu proponowanego do publikacji, za tłumaczenie odpowiada Autor tekstu,

20) tekst rozprawy/artykułu/komunikatu/sprawozdania z badań powinien zawierać słowa kluczowe w języku angielskim (key words, od 5 do 8 słów w języku angielskim) oraz słowa kluczowe w języku polskim (słowa-klucze, od 5 do 8 słów w języku polskim);  teksty napisane w całości w języku angielskim  nie wymagają słów kluczowych w języku polskim,

21) tekst sprawozdania z badań (liczący od 3600 do 9900 znaków) jest w istocie rodzajem rozszerzonego abstraktu, dlatego dla tej kategorii tekstowej przyjmujemy najchętniej teksty napisane w całości wyłącznie w języku angielskim, bo w istocie teksty te służą krótkiej informacji o prowadzonych przez siebie badaniach nad danym problemem i o osiągniętych wynikach badawczych (określone zagadnienie),

Recenzja książki, odpowiedź autora na recenzję (replika),

22) zarówno tekst recenzji z książki naukowej lub innego dzieła (np. recenzji z krytycznej edycji źródeł),  jak i tekst odpowiedzi autorskiej na recenzję (tekst repliki) powinien liczyć standardowo do ok. 0,25 arkusza wydawniczego, tj. do ok. 9900 znaków, nie mniej niż 3600 znaków; tu preferujemy teksty maksymalnie do ok. 1400-1500 wyrazów, o ile nie przekracza to limitu 9900 znaków; w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy limit ok. 3 tys. wyrazów (tj. ok. 20 tys. znaków), tj. wyjątkowo tylko dopuszczamy recenzję (lub replikę na recenzję) o objętości większej, niż przewidziane standardowo ok. 9900 znaków; w istocie wtedy w przypadku repliki autora (odpowiedzi na czyjąś recenzję) mamy do czynienia z rodzajem komunikatu z badań własnych Autora, który wyjaśnia poszczególne kwestie poruszane w cudzej recenzji dotyczące własnej książki naukowej, prostując przy tym błędy recenzenta owej książki naukowej,

23) tytuł recenzji z publikacji (np. z książki naukowej) powinien mieć następującą postać: pełne imię (pełne imiona), pełne nazwisko (odpowiednio: pełne otczestwo i nazwisko) autora recenzji, (rec.), dwukropek, imię (imiona) i nazwisko autora recenzowanej publikacji (książki), przecinek,  tytuł publikacji, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, rok i miejsce wydania, przecinek, ss. (całkowita liczba stron publikacji), kropka.

                Przykłady tytułów recenzji:

Agnieszka Luiza Kubicka (rec.):  Bogusław Żurakowski, Literatura – wartość – dziecko, [Uniwersytet Jagielloński], Kraków 1992, ss. 155.

lub:

Agnieszka Luiza Kubicka (rec.): Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, Bogusław Żurakowski (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 214.

24) w bibliografii (spisie literatury, wykazie literatury) umieszczonej zawsze na końcu tekstu – Autor powinien zastosować następujące wzorce opisu bibliograficznego, według podanych niżej przykładów i uwag:

a) w tytułach i podtytułach dzieł (książek, artykułów itd.) zawsze należy stosować kursywę

b) tytuły czasopism podajemy zawsze w cudzysłowiu,

c) zawsze podajemy inicjał imienia (inicjały imion) oraz inicjał ‘otczestwa’ (np. dla autorów z Białorusi, Rosji i Ukrainy) i pełne nazwisko autora (lub redaktora) książki albo autora artykułu,

d) w przypadku książek zawsze podajemy pełną nazwę wydawnictwa,

e) w przypadku książek w zawsze podajemy miejscowość i rok wydania,

f) w przypadku książek, rozdziałów i artykułów zawsze podajemy strony (stronice),

g) w przypadku artykułów w czasopismach zawsze podajemy: rocznik czasopisma (lub tom czasopisma), rok wydania czasopisma (uwaga: ‘rocznik’ nie jest ‘rokiem’ wydania, to dwa różne pojęcia), numer (zeszyt) czasopisma, strony od – do,

h) imion papieży, imion osób świętych itd. nie skracamy, lecz pozostawiamy w pełnym brzmieniu, np.: Jan Paweł II, Tomasz z Akwinu,

i) przez ‘inicjał imienia’ rozumie się pierwszą (tylko jedną) literę imienia, unikamy zatem inicjałów typu ‘Cz., ‘Sz.’, ‘Fr.’, lecz dajemy C., S., F.,

PRZYKŁADOWE WZORY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO:

A) Opis książki autorskiej:

nazwisko autora, inicjał imienia (inicjały imion), przecinek, tytuł i podtytuł, przecinek, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, ilość stronic, kropka

Żurakowski B., Paradoks poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981, ss. 208.

B)  Opis książki zbiorowej (pracy zbiorowej pod redakcją):

tytuł i podtytuł, przecinek, inicjał imienia (inicjał imion lub otczestwa), nazwisko redaktora, (red.), przecinek, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, ilość stronic, kropka

                Pedagogika kultury – Wychowanie do wyboru wartości, Bogusław Ż. (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, ss. 326.

C) Opis tekstu (artykułu, rozdziału) w książce zbiorowej (pracy zbiorowej pod redakcją):

nazwisko i inicjał imienia (inicjały imiona lub otczestwa) autora, przecinek, tytuł i podtytuł, [w:], tytuł, przecinek, inicjał imienia (inicjały imion lub otczestwa) redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, strony od-do, kropka

                Żurakowski B., Wartości religijne w poezji dla dzieci, [w:] Literatura bez hranic : příspěvky z konference o literatuře pro děti a mládež (Praha, 26.-27. března 1992), A. Baluchová (red.) aH. Šmahelová (red.), Euroslavica, Praha 1995, s. 83-92.

Jan Paweł II, List do artystów, [w:] Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II, B. Drożdż-Żytyńska (red.) et al, Gaudium Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2006, s. 28-57.

D) Opis tekstu artykułu w czasopiśmie:

nazwisko i inicjał imienia (inicjały imion lub otczestwa) autora, przecinek, tytuł i podtytuł  tekstu, przecinek, tytuł i podtytuł czasopisma, przecinek, red. nacz., inicjał imienia (inicjały imion lub otczestwa) i nazwisko, przecinek, rocznik, dwukropek, rok, przecinek, nr, przecinek,  numer bieżący czasopisma (liczba arabska), przecinek, nawias okrągły otwierający, w nawiasach okrągłych numer ciągły (kolejny) czasopisma (liczba arabska), nawias okrągły zamykający, przecinek, strony od-do, kropka

Tytko M. M., Teatr dla dzieci i młodzieży w koncepcji Stefana Szumana, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik. Culture and Education”, red. nacz. R. Borowicz, r.: 2011, nr 2 (81), s. 144-154.

E) Opis tekstu artykułu w czasopiśmie w wersji elektronicznej z internetu:

nazwisko i inicjał imienia (inicjał imion lub otczestwa) autora, przecinek, tytuł i podtytuł tekstu, przecinek, tytuł i podtytuł czasopisma, przecinek, red. nacz., inicjał imienia (inicjały imion lub otczestwa) i nazwisko, przecinek, rocznik, dwukropek, rok, przecinek, nr, przecinek,  numer bieżący czasopisma (liczba arabska), przecinek, nawias okrągły otwierający, w nawiasach okrągłych numer ciągły (kolejny) czasopisma (liczba arabska),  nawias okrągły zamykający, przecinek, strony od-do, precyzyjny adres internetowy, przecinek, nawias kwadratowy otwierający, dostęp, dwukropek,  data w formacie dd.mm.rrrr, nawias kwadratowy zamykający,  kropka

Tytko M. M., Elementy wychowania chrześcijańskiego w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, „Pedagogika Katolicka”, red. nacz. ks. J. Zimny, r. 5: 2011, nr 1 (8), s. 65-77, https://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk8/art06.pdf [dostęp: 31.07.2012].

25) do tekstu (rozprawy/artykułu/komunikatu/sprawozdania z badań/recenzji/repliki na recenzję i do innych materiałów składanych do redakcji) powinny być zawsze załączone przypisy; w przypisach Autor powinien zastosować następujące wzorce opisu bibliograficznego, według podanych niżej przykładów i uwag:

a) przypisy należy umieszczać na dole strony (przypisy dolne),

b) przypisy należy numerować cyframi arabskimi w porządku rosnącym: 1, 2, 3… itd.,

c) w tytułach książek oraz artykułów (dzieł) stosujemy kursywę (krój pisma pochyły),

d) tytuły czasopism umieszczamy w cudzysłowie,

e) nie należy podawać nazw wydawnictw,

f) stosujemy tylko i wyłącznie łacińskie nazwy lub ich skróty, np.: ibidem (ib. – ‘tamże’), idem (id. – ‘tenże’, ‘ten sam’ , ‘toże’, ‘to samo’ [dotyczy jednego autora-mężczyzny] albo jednego dzieła), eadem (ead. – ‘taże’. ‘ta sama’ [dotyczy jednej autorki-kobiety]), eidem (‘ciże’, ‘ci sami’ [dotyczy co najmniej dwóch autorów-mężczyzn]), eaedem (‘teże’, ‘te same’ [dotyczy co najmniej dwóch autorek-kobiet]), opus citatum (op. cit. – ‘dzieło cytowane’), et alii (et al. – ‘i inni’ [dot. autorów-mężczyzn]), et aliae (et. al. ‘i inne’ [dotyczy autorek-kobiet]), [uwaga: bezpiecznie jest stosować skrót ‘et al.’, kiedy równocześnie w opisie występują zarówno autorzy-mężczyźni, jak i autorki-kobiety], sic! (tak! właśnie tak! – potwierdzenie, że dana informacja jest prawdziwa, że to nie jest nasza pomyłka, czynimy to w przypadku wykazywania cudzego błędu w cytacie), vide (‘zobacz’, ‘patrz’), passim (pass. – ‘tu i ówdzie’), dotyczy to tekstów we wszystkich językach (angielskim, czeskim, polskim, rosyjskim, słowackim), staramy się jednak nie nadużywać wyjątkowego odsyłacza ’passim’ (odsyłającego w istocie do wielu niezidentyfikowanych stronic, niepozwalającego na ich realną identyfikację), lecz podawać zawsze rzeczywiste strony (stronice) z podaniem konkretnej cyfry (liczby strony lub liczby stron),

g) przypisy staramy się tworzyć zwięzłe, z umiarem, bez nadmiernych komentarzy tekstowych,

PRZYKŁADOWE WZORY PRZYPISÓW

A) Opis ksiązki autorskiej w przypisie:

pierwsza litera imienia (pierwsze litery imion), pełne nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, miejscowość i rok wydania, przecinek, s. [numer strony lub przedział stron od-do, oddzielonych myślnikiem], kropka

S. Sawicki, Norwida walka z formą, Warszawa 1986, s. 19-20.

                Ibidem, s. 172.

B) Opis książki zbiorowej w przypisie:

tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (pierwsze litery imion), pełne nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejscowość i rok wydania, przecinek, s. [numer strony lub przedział stron od-do, oddzielonych myślnikiem], kropka.

Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II, B. Drożdż-Żytyńska et al. (red.), Lublin 2006, s. 807.

C) Opis tekstu (rozdziału, artykułu) zamieszczonego w książce zbiorowej (pracy zbiorowej pod redakcją) – w przypisie:

pierwsza litera imienia (pierwsze litery imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, [w:] tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (pierwsze litery imion), pełne nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejscowość i rok wydania, przecinek, s. [numer strony lub przedział stron od-do, oddzielonych myślnikiem], kropka.

W. Stróżewski, Twórczość i piękno, [w:] Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II, B. Drożdż-Żytyńska et al. (red.), Lublin 2006, s. 602-610.

                lub

W. Stróżewski, Twórczość i piękno, [w:] Jan Paweł II do artystów. Artyści…, op. cit.,s. 609.

lub:

W. Stróżewski, Twórczość…, [w:] Jan Paweł II do artystów. Artyści…, op. cit.,s. 609.

D) Opis tekstu artykułu w czasopiśmie – w przypisie:

inicjał imienia (inicjały imion lub otczestwa) i nazwisko autora, przecinek, tytuł i podtytuł  tekstu, przecinek, tytuł i podtytuł czasopisma, przecinek, red. nacz., inicjał imienia (inicjały imion lub otczestwa) i nazwisko, przecinek, rocznik, dwukropek, rok, przecinek, nr, przecinek,  numer bieżący czasopisma (liczba arabska), przecinek, nawias okrągły otwierający, w nawiasach okrągłych numer ciągły (kolejny) czasopisma (liczba arabska),  nawias okrągły zamykający, przecinek, strony od-do, kropka

M.M. Tytko, Bogusława Żurakowskiego metody wychowania młodzieży przez literaturę, „Dydaktyka Literatury”, red. nacz. W. Pasterniak, r. 28: 2008, s. 193-205.

lub

Idem,Kultura w ujęciu Franciszka Karola Blachnickiego, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, red. nacz. R. Borowicz, r. 2009, nr 4 (73), s. 127-134.

E) Opis tekstu artykułu w czasopiśmie w wersji elektronicznej z internetu – w przypisie:

inicjał imienia (inicjał imion lub otczestwa) i nazwisko autora, przecinek, tytuł i podtytuł tekstu, przecinek, tytuł i podtytuł czasopisma, przecinek, red. nacz., inicjał imienia (inicjały imion lub otczestwa) i nazwisko, przecinek, rocznik, dwukropek, rok, przecinek, nr, przecinek,  numer bieżący czasopisma (liczba arabska), przecinek, nawias okrągły otwierający, w nawiasach okrągłych numer ciągły (kolejny) czasopisma (liczba arabska),  nawias okrągły zamykający, przecinek, strony od-do, precyzyjny adres internetowy, przecinek, nawias kwadratowy otwierający, dostęp, dwukropek, data w formacie dd.mm.rrrr, nawias kwadratowy zamykający,  kropka

ks. J. Zimny, Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia, „Pedagogika Katolicka”, red. nacz. ks. J. Zimny, r. 5: 2011, nr 1 (8), s. 21-30, https://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk8/art01.pdf [dostęp: 31.07.2012].

F) Opis tekstu artykułu z internetu – w przypisie:

Inicjał imienia (inicjały imion lub otczestwa), nazwisko autora [lub pełne imiona w wypadku np. papieży, świętych], przecinek, tytuł, przecinek, nazwa strony, precyzyjny adres internetowy, nawias kwadratowy, otwierający, dostęp: data w formacie dd.mm.rrrr., nawias kwadratowy zamykający, kropka.

Jan Paweł II, List do artystów, Opoka Laboratorium Wiary i Kultury, Czytelnia  https://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ ii/listy/do_ artystow_04041999.html [dostęp: 31.07.2012].

XVI.) Redakcja czasopisma „Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical” prosi uprzejmie Autorów nadsyłanych tekstów o zastosowanie się do wyżej wymienionych instrukcji technicznych i edytorskich dla Autorów. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować drogą e-mailową na adres: marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl lub marek.mariusz.tytko@gmail.com.