O nas

Czasopismo „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” („Poezja Religijna i Sakralna : Międzynarodowy Kwartalnik Religii, Kultury i Wychowania”) jest periodykiem stosunkowo nowym, założonym w 2012 r., ale dobrze zakorzenionym w tradycji cywilizacji łacińskiej, greckiej i chrześcijańskiej poprzez swój profil oraz dobór współpracowników świadomych chrześcijańskich korzeni narodowych kultur europejskich. Celem czasopisma jest udostępnienie, upowszechnienie i uprzystępnienie wyników badań naukowych prowadzonych w różnych ośrodkach uniwersyteckich, głównie europejskich, nad chrześcijańską poezją religijną w kontekście religijnym (teologicznym), kulturowym (kulturoznawczym), wychowawczym (pedagogicznym), literacko-artystycznym (literaturoznawczym), językowym (językoznawczym), psychologicznym i filozoficznym (antropologicznym, etycznym, estetycznym).

O międzynarodowym charakterze czasopisma „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” świadczy nie tylko wielonarodowy skład międzynarodowej rady naukowej, ale także Autorzy, reprezentanci wielu narodów, prezentujący swoje cenne teksty, oryginalne, nowe, ważne pod względem poznawczym ustalenia badawcze. Nasze czasopismo naukowe pragnie wciąż się rozwijać we współpracy z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi. Troszczymy się o wysoki poziom merytoryczny i formalny, zwracamy uwagę na wysoką staranność procedur badawczych, dbamy o interdyscyplinarne bogactwo ujęć, staramy się o urozmaicenie zawartości periodyku, mimo wąskiej, tematycznej specjalizacji. Kieruje nami otwartość międzynarodowa przy zachowaniu zasady poszanowania idei Europy suwerennych Ojczyzn, Europy wzajemnie komplementarnych, niepowtarzalnych kultur narodowych, Europy cywilizacji łacińskiej i greckiej, Europy o chrześcijańskich korzeniach, z których jako kulturowe wspólnoty narodowe wyrastamy poprzez przekazywaną od dwóch tysiącleci Ewangelię, Tradycję i przebogate dziedzictwo Kościoła oddychającego dwoma płucami: wschodnim i zachodnim.

Czasopismo nasze w istocie jest permanentnym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym wspólnotowym, społecznościowym, europejskim, niezależnym projektem badawczym, poświęconym poezji religijnej i sakralnej. Wartości prezentowane w „Poezji Religijnej i Sakralnej” są wyrazem urzeczywistniania misji, która przyświeca Twórcom (Autorom) i Redaktorom. Misją naszego wspólnego, międzynarodowego przedsięwzięcia współtworzonego przez wiele środowisk naukowych, jest oddawanie do rąk Czytelników periodyku, który wprowadza naukowe odkrycia badawcze związane z chrześcijańską poezją religijną i sakralną w obieg europejski i światowy. Dotychczas nie istniało naukowe czasopismo o podobnym profilu tematycznym (nie jest notowane na wykazach czasopism międzynarodowych, w tym – europejskich). Redakcja wraz z Autorami pragnie wypełnić tę lukę, zagospodarowując niszę badawczą, swoistą „białą plamę” w naukach humanistycznych.

Czasopismo nasze ukazuje się głównie w pierwotnej formie elektronicznej, dostępnej przez internet (otwarty dostęp), a także poza tym we wtórnej formie papierowej. Zamierzamy dążyć do uzyskania wysokiego statusu czasopisma nie tylko w ramach krajowej (polskiej) oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również do osiągnięcia pozycji na liście European Reference Index for Humanities (ERIH).

Marek Mariusz Tytko

http://www.religious-and-sacred-poetry.info