Redakcja – międzynarodowy zespół redakcyjny

Zespół „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” jest międzynarodowy i wielodyscyplinarny, co odzwierciedla multidyscyplinarny profil i wielonarodowy charakter chrześcijańskiego czasopisma naukowego. W skład międzynarodowego zespołu redakcyjnego wchodzą: literaturoznawcy i językoznawcy (filolodzy specjaliści literatury i języka angielskiego, białoruskiego, czeskiego, polskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego), teolodzy, pedagodzy, psycholog, filozof, kulturoznawca, przedstawiciel nauk ścisłych (praktyk-statystyk), co umożliwia szybką, wstępną, fachową ocenę wartości merytorycznej każdego proponowanego do publikacji autorskiego tekstu nadesłanego do redakcji.

“Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion. Culture and Education”

(„Poezja Religijna i Sakralna : Międzynarodowy Kwartalnik Religii, Kultury i Wychowania”)

Editorial Board (Redakcja), Editorial team (Zespół Redakcyjny).

Sylwetki poszczególnych redaktorów.

Members of the Editorial Board (Członkowie zespołu redakcyjnego):


Founder and Editor-in-Chief of academic journal related to the religious and sacred poetry

(Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego dot. poezji religijnej i sakralnej):

Dr Marek Mariusz Tytko – The Jagiellonian University, Cracow (Uniwersytet Jagielloński, The Jagiellonian Library, Biblioteka Jagiellońska, Kraków)

Marek Mariusz Tytko

e-mail: marek.mariusz tytko[at]uj.edu.pl oraz: marek.mariusz.tytko[at]gmail.com

[at] = @


Vice-Editor-in-Chief of academic journal related to the religious and sacred poetry

(Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma naukowego dot. poezji religijnej i sakralnej):

Siostra (Sister) prof. UPJPII dr hab. Adelajda Sielepin CHR – The Pontifical University of John Paul II in Cracow, The Faculty of Theology (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny)

Adelajda Sielepin

e-mail: s.adelajda[at]gmail.com

[at] = @


Subject Editors [Sub-editors (Redaktorzy tematyczni)]:

Prof. nadzw. GWSH dr hab. Bogusław Żurakowski. prof. Ph.D. – Higher School of Humanities (Academy of Humanities) in Gdansk, The Faculty of Humanities, chief of the Department of the Studies of Culture and History of Ideas (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, Wydział Humanistyczny, kierownik Zakładu Badań nad Kulturą i Historią Idei) – Subject Editor of pedagogy, culture, literature (redaktor tematyczny w zakresie pedagogiki, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa)

Żurakowski Boguslaw

e-mail – kontakt pośredni przez sekretarza: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl

lub boguslaw.zurakowski[at]gmail.com

[at] = @


Ks. (rev.) dr hab. Roman Bogacz – The Pontifical University of John Paul II in Cracow, The Faculty of Theology, chief of the Department of Biblical Theology and Science of Biblical Information (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej) – Subject editor of Biblical theology and Biblical studies (redaktor tematyczny w zakresie teologii biblijnej i biblistyki),

BOGACZ Rolaman ks prof

e-mail: atbogacz[at]cyf-kr.edu.pl

[at] = @


S. (Sister/Siostra) prof. nadzw. UPJPII dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. Ph.D.  – The Pontifical University of John Paul II in Cracow, The Faculty of Theology, The Liturgical Institute, chief of the Department of Liturgical Theology (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Instytut Liturgiczny, kierownik Katedry Teologii Liturgii) – Subject editor of liturgical theology and liturgical spirituality, language editor of English language (redaktorka tematyczna w zakresie teologii liturgii i duchowości liturgicznej, redaktorka językowa w zakresie języka angielskiego), chief of English Section (szefowa Sekcji Języka Angielskiego)

Adelajda Sielepin

e-mail: s.adelajda[at]gmail.com

[at] = @


Prof. nadzw. WSE dr hab. Teresa Jadwiga Bela, prof. Ph.D. – (Poland / Polska) The Józef Tischner European University in Cracow (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera  w Krakowie) – Subject editor (sub-editor) of English and American literature, language editor of English language (special editor for texts in English) (redaktorka tematyczna w zakresie literatury angielskiej i amerykańskiej, redaktorka językowa w zakresie języka angielskiego),

Bela_Teresa

e-mail: terbela[at]gmail.com

[at] = @


Prof. nadzw. KUL JPII dr hab. Piotr Juliusz Jaroszyński, prof. Ph.D.  – The Catholic University of John Paul II in Lublin, The Faculty of Philosophy, chief of Department of Philosophy of Culture (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Filozofii, kierownik Katedry Filozofii Kultury) – Subject editor of philosophy of culture and aesthetics (redaktor tematyczny w zakresie filozofii kultury oraz estetyki),

Jaroszynski Piotr

e-mail: jarosz[at]kul.lublin.pl

[at] = @


Prof. nadzw. UKSW dr hab. Wojciech Feliks Kudyba, Prof., Ph.D.  – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, The Faculty of Humanistic Sciences, chief of Institute of Polish Philology (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej) – Subject editor of literature (redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa),

dr hab. Wojciech Feliks Kudyba

e-mail: kudyba[at]op.pl

[at] = @


Prof. nadzw. UJ dr hab. Maciej Jan Urbanowski prof. Ph.D. – The Jagiellonian University in Cracow, The Faculty of Polish Philology, chief of the Department of Contemporary Criticism (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologii Polskiej, kierownik Katedry Krytyki Współczesnej) – Subject editor of literature and contemporary literature (redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa i literatury współczesnej),

Urbanowski Maciej fot 1

e-mail: maciej.urbanowski[at]uj.edu.pl

[at] = @


Prof. nadzw. UŚ dr hab. Urszula Jolanta Szuścik prof. Ph.D. – The University of Silesia in Katowice, The Faculty of Ethnology and Educational Sciences in Cieszyn, chief of the Institute of Educational Sciences (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji) – Subject editor of psychology of creativity (redaktorka tematyczna w zakresie psychologii twórczości),

Szuścik Urszula

e-mail: ulaszus[at]poczta.onet.pl

[at] = @


Prof. nadzw. UMCS dr hab. Anna Marta Żukowska, prof. Ph.D. – Maria Skłodowska-Curie University in Lublin, Faculty of Pedagogy and Psychology, Department of Preschool Pedagogy, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej) – Subject Editor of pedagogy, history of education and upbringing (redaktorka tematyczna w zakresie pedagogiki, historii oświaty i wychowania),

Żukowska-Anna-Marta

e-mail: anmartzuk[at]interia.pl

[at] = @


Statistical Editor (Redaktor statystyczny):

Em. prof. nadzw. AGH dr hab. Adam Michał Nodzeński, prof. Sci.D. [emeritus professor of AGH] (AGH University of Sciences and Technology in Cracow, Akademia Górniczo-Hutnicza im. ks. Stanisława Staszica w Krakowie) – Editor in statistics (redaktor w zakresie statystyki),

Nodzeński Adam Michał - FOTO 2013

e-mail: nodzen[at]agh.edu.pl

[at] = @


Language editor of Polish language and subject editor (redaktor językowy języka polskiego i redaktor tematyczny):

Dr n. hum. Barbara Krystyna Niemiec, Ph.D. emerita lecturer of the Jagiellonian University in Cracow (emerytowana wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) – Language editor of Polish, native speaker, Polish philology, Subject editor of Polish language teaching, social communication, language and culture and pedagogy (redaktorka językowa w zakresie jezyka polskiego (filologii polskiej), redaktorka tematyczna w zakresie dydaktyki języka polskiego, komunikacji społecznej, kultury języka i pedagogiki),

Niemiec Barbara

Zmarła 8 I 2014 w Krakowie


Language editors for English language and native speakers (redaktorzy językowi języka angielskiego, rodzimi mówcy angielskiego):

Muir Alan Evenden – The United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki) – language editor for English language and native speaker (redaktor językowy języka angielskiego, rodzimy mówca języka angielskiego),

Evenden Muire-mail: mevenden[at]gmail.com

[at] = @


Mark Simon Bonnett – The United Kingdom (Wielka Brytania) – language editor for English language and native speaker (redaktor językowy języka angielskiego, rodzimy mówca języka angielskiego),

Bonett Mark

e-mail: Bignoze1[at]hotmail.com

[at] = @


Linda Tytko B.A – The United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki) – language editor for English language and native speaker (redaktor językowy języka angielskiego, rodzima mówczyni języka angielskiego),

TYTKO  LindaFOTO 2013 - IMG_2031

e-mail: ltytko[at]sbcglobal.net

[at] = @


Thomas Koziara M.A. – The United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki) – language editor for English language and native speaker (redaktor językowy języka angielskiego, rodzimy mówca języka angielskiego),

Koziara Thomas 3

e-mail: thomas.koziara[at]icloud.com

[at] = @


Language editor for Russian language and native speaker, subject editor in Russian philology, Ukrainian philology and communication (redaktorka językowa języka rosyjskiego, rodzima mówczyni rosyjskiego, redaktorka tematyczna filologii rosyjskiej, filologii ukraińskiej, komunikacji społecznej):

Prof. dr hab. n. hum. Svìtlana Ìvanìvna Kravčenko (Професор доктор наук Світлана Iванiвна Кравченко, Switlana Ivaniwna Krawczenko] – Ukraine, Ukraina, The Volynian National University of Lesia of Ukraine in Luck, Institute of Philology and Journalism (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Instytut Filologii i Dziennikarstwa, Katedra Edytorstwa i Dziennikarstwa, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Інститут філології та журналістики, Кафедра видавничої справи та редагування і журналістики) – Russian language, Russian philology, Ukrainian philology (język rosyjski, filologia rosyjska, filologia ukraińska, komunikacja społeczna),

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

e-mail: grelya64[at]mail.ru

[at] = @


Language editor for Russian and Ukrainian language and native speaker, editor in Russian and Ukrainian philology (redaktorka językowa języka rosyjskiego i ukraińskiego, rodzima mówczyni rosyjskiego i ukraińskiego, filologia ukraińska i rosyjska):

Prof. dr hab. Nadìâ Georgìїvna Kološuk [Професор доктор наук Haдiя Георгіївна Колошук (Nadija Georgijiwna Koloszuk)], (Ukraine/Ukraina, Luck/Łuck) Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Instytut Filologii i Dziennikarstwa, Katedra Teorii Literatury i Literatury Obcej,

Волинський національний університет ім. Леся український Луцьк, Інститут філології та журналістики, Кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури), Russian language, Russian philology, Ukrainian philology (język rosyjski, filologia rosyjska, filologia ukraińska),

Kolosuk Nadyja

e-mail: n_koloshuk[at]ukr.net

[at] = @


Sub-editor of theory of literature, Russian and Ukrainian literature, comparatistics, sacrology, the Bible in literature, theory of artistic translation (redaktorka tematyczną literaturoznawstwa,  literatury rosyjskiej i ukraińskiej, teorii literatury, komparatystyki, sakrologii, Biblii w literaturze, teorii przekładu artystycznego):

Prof. dr hab. Mar’âna Bogdanìvna Lanovik  Ph.D. (Професор доктор наук) Мар’яна Богданiвна Лановик [Mar’jana Bogdaniwna Łanowyk), (Ukraine / Ukraina, Ternopil / Tarnopol / Тернопіль), Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka, Katedra Teorii Literatury i Literaturoznawstwa Porównawczego, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, The Theory of Literature and Comparative Literature Department),

Lanovyk Mar'jana Bogdanivna FOTO

e-mail: m-z[at]ukr.net

[at] = @


Sub-editor of theory of literature, Russian and Ukrainian literature, comparatistics, sacrology, sacrological hermeneutics, the Bible in literature (redaktorka tematyczną literaturoznawstwa,  literatury rosyjskiej i ukraińskiej, teorii literatury, komparatystyki, sakrologii, hermeneutyki sakrologicznej, Biblii w literaturze):

Prof. dr hab. Zorâna Bogdanìvna Lanovik  Ph.D. [Професор доктор наук Зоряна Богданiвна Лановик (Zorjana Bogdaniwna Łanowyk)],  (Ukraine / Ukraina, Ternopil / Tarnopol / Тернопіль), Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka, Katedra Teorii Literatury i Literaturoznawstwa Porównawczego, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, The Theory of Literature and Comparative Literature Department),

Lanovyk Zorjana Bogdanivna FOTO

e-mail: m-z[at]ukr.net

[at] = @


Sub-editor of Greek and Latin literature, ancient culture, modern classical culture, classical studies, classical tradition (redaktorka tematyczna literatury greckiej, łacińskiej, kultury antycznej i nowożytnej kultury klasycznej, redaktorka języka greckiego i łacińskiego),

Dr hab. Beata Maria Gaj, PhD., (Poland / Polska), Opole University, Institute of History, Department of Mediterranean Civilization (Uniwersytet Opolski, Instytut Historii, Katedra Cywilizacji Śródziemnomorskiej, Kierownik Pracowni Cywilizacji Śródziemnomorskiej i Archeologii]

Gaj Beata Maria fot 2013

e-mail: [at] e-mail: beatagaj8[at]wp.pl

[at] = @


Language editor for Czech language and native speaker, subject editor (redaktor językowy języka czeskiego, rodzimy mówca czeskiego, redaktor tematyczny):

Doc. Ph.Dr. Libor Martinek Ph.D. – Czech Republic, The Silesian University in Opava, The Faculty of Philosophy and Nature, The Institute of Bohemian Philology and Librarianship, Head of The Department of Comparative Literarature (Česká Republika, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav bohemistiky a knihovnictví, vedoucí Kabinetu literárněvědné komparatistiky, Czechy; Uniwersytet Śląski w Opawie, Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy, Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa, kierownik Pracowni Komparatystyki Literaturoznawczej) – Subject editor of Czech philology, language editor of Czech language, Bohemian native speaker (redaktor tematyczny w zakresie filologii czeskiej, redaktor językowy języka czeskiego, rodzimy mówca języka czeskiego),

Doc. Ph.Dr. Libor Martinek

e-mail: martinek.libor[at]centrum.cz

[at] = @


Subject editor in Slovak philology, Slovak literature, English philology, theory of artistic translation, theory of interpretation of literature (redaktor tematyczny w zakresie filologii słowackiej, literatury słowackiej, filologii angielskiej, teorii przekładu artystycznego, teorii interpretacji literatury):

Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph.D., Slovak Republik, Pavel Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Philosophy, Department of Slovak philology and Slavic philology and communication (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Uniwersytet Pawła Józefa Szafarika w Koszycach, Wydział Filozoficzny, Katedra Słowacystyki, Slawistyki i komunikacji)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

e-mail: marian.andricik[at]upjs.sk

[at] = @


Language editor for Slovak language and native speaker, subject editor in Slovak philology, Slovak literature (redaktorka językowa języka słowackiego, rodzima mówczyni słowackiego, redaktorka tematyczna w zakresie filologii słowackiej, literatury słowackiej):

PaedDr. Ivica Hajdučeková, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (Slovakia/Słowacja, Košice/Koszyce)

Hajdučekova Ivica e-mail: hajducekova[at]gmail.com

[at] = @


Subject editor for Belorussian literature, Belorussian philology, Belorussian native speaker, the subject editor of Polish philology (тэматычны рэдактар у галіне беларускай літаратуры, беларускай філалогіі, носьбіт беларускай мовы,  тэматычны рэдактар у галіне польскай філалогіі):

Doc. dr n. filol., C.Sci., Ph.D. Яўгеній Аркадзьевіч Панькоў (Eugeniusz Pańkow), Republic of Belarus (Białoruś/Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Chief of the Department of  Polish Philology (Państwowy Uniwersytet Grodzieński imienia Janki Kupały w Grodnie, Wydział Filologiczny, Kierownik Katedry Filologii Polskiej, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, загадчык кафедры польскай філалогіі).

Pańkow Eugeniusz e-mail: olgapankov[at]interia.pl, pankov_graal[at]mail.ru

[at] = @


Subject editor for Belorussian literature, Belorussian philology, Russian native speaker, Russian language editor, the subject editor of Polish philology (тэматычны рэдактар у галіне беларускай літаратуры, беларускай філалогіі, носьбіт рускай мовы, тэматычны рэдактар у галіне рускай мовы,  тэматычны рэдактар у галіне польскай філалогіі):

Doc. dr n. filol. C.Sci. Ph.D., Вольга Яўгеньеўна Панькова (Olga Pańkowa), Republic of Belarus (Białoruś/ Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Department of Polish Philology (Państwowy Uniwersytet Grodzieński imienia Janki Kupały w Grodnie, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Polskiej, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, кафедра польскай філалогіі).

Pańkowa Olga

e-mail: olgapankov[at]interia.pl, pankov_graal[at]mail.ru

[at] = @


Language editor for English language (redaktor językowy języka angielskiego):

Mgr. (M.A.) Аляксандр Вадзімавіч Бабук [Alâksandr Vadzimavič Babuk (Aleksander Wadzimawicz Babuk)], Republic of Belorus (White Ruthenia, Białoruś Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Department of Foreign Lanuages (Państwowy Uniwersytet Grodzieński imienia Janki Kupały w Grodnie, Wydział Filologiczny, Katedra Języków Obcych, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, кафедрa замежных моў).

 Aleksander Babuk

e-mail: alexander-babuk[at]yandex.ru

[at] = @


Technical editor, webmaster (redaktor techniczny, administrator strony internetowej):

Mgr inż. Krzysztof Kubicki, M.Sci. Eng. (Poland/Polska, Cracow/Kraków)

[]

krzysiek.kubicki[at]gmail.com

[at] = @


Technical editor, editorial computer help [redaktorka techniczna]:

Mgr inż. Beata Anna Tytko, M.Sci. Eng. (Poland/Polska, Cracow/Kraków)

Beata Tytko

beata.tytko[at]poczta.fm

[at] = @


Technical editor, photographer, graphic image technology editor, computer graphics, cameraman and film editor [redaktor techniczny, fotografik, graficzny technik obrazów, grafik komputerowy, kamerzysta i montażysta filmowy],

Mgr Andrzej Szełęga (Poland/Polska, Cracow/Kraków)

Szelega Andrzej

e-mail: info[at]asfoto.net

[at] = @


http://www.religious-and-sacred-poetry.info