Terminy i procedura postępowania wydawniczego

Teksty Autorów przyjmowane są na bieżąco do rozpatrzenia redakcyjnego. Staramy się zachować wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów, dlatego poddajemy teksty funkcjonalnej, kilkustopniowej procedurze recenzyjnej (ocena wewnętrzna dokonywana przez redaktorów tematycznych czasopisma, ocena zewnętrzna dokonywana przez niezależnych recenzentów zewnętrznych). Procedura wydawniczego postępowania zespołu redakcyjnego „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” składa się z trzech kolejnych faz.

Po pierwsze – faza wyboru (decyzja co do wydania TAK/NIE), w razie wstępnej decyzji pozytywnej (na TAK) ma miejsce dopracowanie (np. językowe) wybranego tekstu, a ww. wstępna decyzja wydawnicza (TAK/NIE) przekazywana jest Autorowi w ciągu około 1 miesiąca od dnia wpłynięcia tekstu do redakcji. To jest istotna dla Autora decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do zewnętrznego postępowania recenzyjnego (TAK) lub o odrzuceniu tekstu z powodów uchybień formalnych (NIE). W tejże pierwszej fazie oceniana jest zgodność publikacji z kryterium profilu czasopisma oraz z wymogami standardów technicznych (formalnych). Po lekturze proponowanego tekstu autorskiego (artykułu) redaktorzy tematyczni rekomendują redaktorowi naczelnemu tekst do publikacji (decyzja na TAK) lub do odrzucenia (decyzja na NIE).

Po drugie – w następnej fazie recenzyjnej zakwalifikowany tekst przesyła się po zakodowaniu jako anonimowy do niezależnego (pierwszego) recenzenta zewnętrznego (specjalistycznego, szczegółowego, specjalisty w danej dziedzinie). W okresie trzech miesięcy Autor tekstu otrzymuje decyzję ostateczną odnośnie do proponowanego tekstu. Decyzja negatywna (na NIE) – w przypadku odrzucenia tekstu przez redakcję – zawiera krótką, schematyczną, merytoryczną i formalną analizę tekstu (wskazanie słabych stron i uzasadnienie redakcyjne). Decyzja pozytywna (na TAK) – w przypadku przyjęcia tekstu przez redakcję – zawiera z kolei krótką, schematyczną, merytoryczną i formalną analizę tekstu (wskazanie mocnych stron, ewentualne sugestie zmian i poprawek). W przekazywaniu recenzji pośredniczy redaktor naczelny redakcji, do którego Autorzy mogą zwracać się z pytaniami, wątpliwościami, sugestiami, życzeniami, prośbami, propozycjami itd. (e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl lub marek.mariusz.tytko[at]gmail.com [at] = @). Autor tekstu ma prawo odnieść się do uwag recenzenta zewnętrznego oraz przekazać (ewentualnie) zmodyfikowaną (nową) wersję swojego tekstu.

Po trzecie – w trzeciej fazie nadesłany i zredagowany tekst Autora staje się integralną częścią zaproponowanego przez zespół redakcyjny danego, osobnego numeru czasopisma „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”. W trzeciej fazie oceniania zawartości całego numeru istotną funkcję spełnia drugi recenzent zewnętrzny – recenzent ogólny danego numeru czasopisma, który ocenia każdy numer czasopisma jako integralną całość. Ewentualne sugestie recenzenta zewnętrznego otrzymują w trzeciej fazie wszyscy Autorzy, których teksty zostały zakwalifikowane i wchodzą do danego numeru czasopisma i powinny się do tych sugestii odnieść (np. zaakceptować lub odrzucić), co jest warunkiem opublikowania tekstu w danym numerze. Trójfazowa procedura postępowania wydawniczego, zewnętrzne recenzowanie ma na celu merytoryczne, formalne, językowe, edytorskie ulepszenie każdego z tekstów oraz stworzenie danego numeru czasopisma jako integralnej całości. Procesowi podwójnie ślepego (anonimowego) recenzowania zewnętrznego (double-blind review process) podlegają złożone do publikacji w czasopiśmie a) rozprawy naukowe (teksty o objętości powyżej ok. 1 arkusza wydawniczego, przyjmujemy je bardzo rzadko), b) artykuły naukowe (ok. 0,5-1 arkusza wydawniczego, przyjmujemy je najchętniej), c) komunikaty naukowe (ok. 0,25-0,5 arkusza wydawniczego, ale zwykle ok. 0,5 arkusza wydawniczego), d) sprawozdania z badań naukowych (mniej niż 0,25 arkusza wydawniczego). Procesowi recenzowania zewnętrznego nie podlegają: a) wstępy (wprowadzenia redakcyjne, zwykle do 0,25 arkusza wyd.), b) recenzje z książek naukowych lub innych dzieł (tekst do ok. 0,25 arkusza wyd.), c) zestawienia bibliograficzne, d) materiały źródłowe, e) inne materiały. Przez ‘arkusz wydawniczy’ rozumiemy liczbę 39600 znaków tekstu, tj. 22 strony tekstu znormalizowanego (22 strony x 30 linijek x 60 znaków w linijce, licząc wszystkie znaki w całym tekście, razem ze spacjami w tekście głównym, przypisach, bibliografii, summary, key words itd.).

                Nazwiska autorów, których teksty wybijają się szczególnie wysokim poziomem, redakcja anonsuje na pierwszej stronie okładki (na głównej stronie czasopisma).

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko