Struktura czasopisma

„Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” ma stałą, dwuczęściową strukturę. W każdym numerze czasopisma znajdują się Część pierwsza: 1) Rozprawy-Artykuły-Komunikaty-Sprawozdania z badań, 2) Część druga: Recenzje-Materiały-Zestawienia bibliograficzne. Część pierwsza stanowi sferę interdyscyplinarnej dyskusji naukowo-poznawczej w kilku dziedzinach nauk humanistycznych (rozprawy i artykuły teologii, filozofii, filologii, pedagogiki, psychologii, historiografii, kulturoznawstwa) w związku z chrześcijańską poezją religijną i sakralną oraz jest wynikiem głębokich studiów specjalistycznych w tym zakresie. Część ta zawiera wyniki współczesnych, wartościowych badań (głównie artykuły, komunikaty i sprawozdania z badań), proponuje również systematyzację wiedzy w odnośnym zakresie (głównie artykuły i rozprawy). Druga część zawiera recenzje (omówienia, także krytyczne) z książek naukowych lub innych dzieł wraz z replikami autorów na owe recenzje (autor recenzowanej książki naukowej otrzymuje anonimowy tekst recenzji z sugestią odniesienia się do zawartych tam ocen, autor nie musi jednak replikować, to tylko jego prawo). Daje to szansę rzeczywistej dyskusji nad bieżącą twórczością naukową w omawianym zakresie. Chodzi tu głównie o aktualne dzieła naukowe, precyzyjnie ukazujące dane zagadnienie dotyczące poezji religijnej i sakralnej lub jej twórców. Poza tym – w zależności od nadsyłanych propozycji – w części drugiej mogą być publikowane materiały źródłowe, zestawienia bibliograficzne bieżącej i retrospektywnej twórczości naukowej w danym zakresie oraz inne materiały (np. metodyczne, dyskusje metodologiczne, formalne sprostowania itd.), dotyczące kwestii tematycznych, którym służy nasze czasopismo. Bezinteresowna posługa myślenia, realna służba nauce jest naszą zasadą, dlatego struktura czasopisma odzwierciedla formalnie obszar posługi naukowej w zakresie badań nad poezją religijną i sakralną, jej twórcami i odbiorcami.

Zgodnie z wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego staramy się zachować pięć podstawowych zasad strukturalnych.

Po pierwsze, przyjmujemy zasadę, że w każdym numerze (zeszycie) czasopisma – artykuły naukowe (czyli teksty liczące powyżej ok. 20 tys. znaków poniżej ok. 40 tys. znaków) napisane w języku angielskim stanowią zawsze więcej niż 50% publikowanych tekstów wszystkich artykułów, tj. więcej niż połowę artykułów w danym numerze (w sumie).

Po drugie, przyjmujemy również zasadę, że artykuły Autorów zagranicznych (Autorów pochodzących spoza Polski, tj. Autorów afiliowanych przy uniwersytetach/instytucjach naukowych zagranicznych poza Polską w momencie składania tekstu do redakcji) w strukturze każdego numeru (w każdym zeszycie) czasopisma stanowią zawsze więcej niż 50% publikowanych tekstów wszystkich artykułów, tj. więcej niż połowę artykułów w danym numerze (w sumie).

Po trzecie, przyjmujemy ponadto zasadę, że artykuły Autorów pochodzących spoza zespołu redakcji naszego czasopisma i Autorów pochodzących spoza składu międzynarodowej rady naukowej naszego czasopisma – w każdym numerze (zeszycie) stanowią zawsze więcej niż 50% publikowanych tekstów wszystkich artykułów, tj. więcej niż połowę artykułów w strukturze danego numeru (w sumie).

Po czwarte, przyjmujemy zasadę co do struktury czasopisma, że wszystkie teksty naukowe (tj. rozprawy/artykuły/komunikaty/sprawozdania z badań) w każdym numerze (zeszycie) czasopisma stanowią zawsze więcej niż 50% publikowanych wszystkich tekstów, tj. ilościowo więcej niż połowę tekstów w danym numerze (w sumie).

Po piąte, w jednym numerze (zeszycie) nie może być mniej, niż sześć artykułów naukowych autorstwa różnych autorów, w tym co najmniej trzy artykuły w języku angielskim, ponieważ głównym językiem czasopisma jest język angielski. Poza tym publikujemy artykuły w językach: polskim, czeskim, słowackim i rosyjskim z racji częściowo slawistycznego profilu czasopisma. Chcemy publikować więcej tekstów spełniających kryteria naukowe (artykuły), niż podane minimum, jednak zależy to od ilości i jakości na bieżąco nadsyłanych przez Autorów tekstów. Wskaźniki te chcielibyśmy zachować jak najwyższe. Zachowanie przyjętych zasad strukturalnych czasopisma jest niezbędne do uzyskania jak najwyższej punktacji ministerialnej. W związku z tym niektóre teksty będą przesuwane do kolejnych numerów. Za zrozumienie zasad Autorom dziękujemy.

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko