Procedury recenzowania

Tu do pobrania plik pdf zawierający podstawowe zasady procedury recenzowania

Procedures and timeline of the editorial process – Religious and Sacred Poetry

Plik zawiera:

Główne zasady procedury recenzowania tekstów złożonych do publikacji w czasopiśmie „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”

(zgodne z instrukcjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej)

1. Do oceny tekstów naukowych (rozpraw naukowych / artykułów naukowych / komunikatów naukowych / sprawozdań z badań naukowych), składanych przez Autorów do rozpatrzenia przez Redakcję w celu publikacji w czasopiśmie „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” rekomendowani są zewnętrzni Recenzenci wyznaczeni przez członków Międzynarodowej Rady Naukowej tegoż czasopisma.

2. Do oceny (do zrecenzowania) każdego tekstu naukowego (każdej rozprawy, każdego artykułu, każdego komunikatu badawczego, każdego sprawozdania z badań) Redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych spoza jednostki, w tym co najmniej jednego native speakera dla języka, w którym napisany jest tekst naukowy składany do rozpatrzenia (do zrecenowania i publikacji).

3. Przez ‘jednostkę’ rozumie się macierzysty uniwersytet, przy którym afiliowani są: Przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej, Redaktor Naczelny czasopisma oraz Autor tekstu naukowego. Recenzent zewnętrzny nie może być członkiem Redakcji ani członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”.

4. Odnośnie do tekstów powstałych języku obcym (tj. w języku innym, niż język polski), czyli tu: w języku angielskim, czeskim, słowackim lub rosyjskim, Redakcja powołuje co najmniej jednego recenzenta zewnętrznego, afiliowanego w naukowej instytucji zagranicznej, spoza państwa, z którego pochodzi Autor tekstu naukowego złożonego do publikacji.

5. Redakcja czasopisma i Wydawca przyjmują jako rozwiązanie model podwójnie anonimowego recenzowania tekstów, w którym Autor (Autorzy) i zewnętrzni Recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości (‘proces podwójnie ślepego recenzowania’, ang. double-blind review process), a wszystkie teksty naukowe Autorów są przed wysłaniem kodowane, aby uniemożliwić identyfikację Autora przez Recenzenta oraz identyfikację Recenzenta przez Autora.

6. Jeden raz w roku kalendarzowym na stronie internetowej czasopisma (w serwisie internetowym czasopisma) publikowana jest pełna lista (pełen wykaz, pełen spis) Recenzentów (zewnętrznych). Lista Recenzentów zawiera: imię (imiona), nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliację (uniwersytet, miejscowość, państwo). Lista Recenzentów ułożona jest w kolejności alfabetycznej według nazwisk, w porządku rosnącym, wg alfabetu łacińskiego lub polskiego.

7. Redakcja (Wydawca) z każdym Recenzentem podpisuje odrębną umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy Recenzentem a Redakcją (pomiędzy Recenzentem a Wydawcą).

8. Recenzja ma zawsze formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do dopuszczenia tekstu do publikacji (tj. przyjęcia) albo odrzucenia tekstu (tj. nieprzyjęcia do publikacji). Formularz recenzji tekstu (rozprawy, artykułu, komunikatu naukowego, sprawozdania z badań) znajduje się na stronie internetowej czasopisma (w serwisie internetowym czasopisma).

9. Jednocześnie z opublikowaniem kolejnego numeru czasopisma, na stronie internetowej czasopisma umieszczane są oddzielnie dla każdego tekstu (rozprawy/artykułu/komunikatu naukowego/sprawozdania z badań), oceny każdego tekstu recenzowanego.

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko