Struktura časopisu

Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education má stálou, dvoudílnou strukturu. V každém čísle časopisu se nachází 1) Část první: studie, články, oznámení, zprávy z výzkumů; 2) Část druhá: recenze, materiály, bibliografická srovnání.

První část je sférou mezioborové vědecko-poznávací diskuse v několika humanitních oblastech (studie a články z teologie, filozofie, filologie, pedagogiky, psychologie, historiografie, kulturních studií) týkajících se křesťanské spirituální a duchovní poezie a je výsledkem hlubokého odborného studia v této oblasti. Tato část obsahuje výsledky moderního a hodnotného výzkumu (hlavně články, zprávy a záznamy z výzkumů), rovněž navrhuje systemizaci znalostí v daném oboru (především ve formě článků a studií).

Druhá část obsahuje recenze (diskuse – také kritické) vědeckých knih a jiných prací spolu s replikami autorů na ně (autor recenzované vědecké knihy obdrží anonymní text recenze s návrhem na reakci k hodnocení, které je v nich obsaženo, autor však nemusí reagovat, je to jen jeho právo). To dává reálnou šanci diskutovat o aktuální vědecké práci v této oblasti. Jde tu především o současné vědecké práce, které důkladně a přesně prezentují danou problematiku spirituální a duchovní poezie nebo jejích tvůrců. Navíc – v závislosti na zaslaných návrzích mohou být v druhé části zveřejněny pramenné materiály, současné a retrospektivní bibliografické soupisy vědecké práce v této oblasti a další materiály (např. metodické, metodologické diskuse, formální úpravy atd.) podle témat, jimž je věnován náš časopis. Naší zásadou je nezištná služba myšlení, skutečná služba vědě, proto struktura časopisu formálně odráží oblast vědeckého servisu v oblasti religiózní a duchovní poezie, jejích tvůrců a recipientů.

Podle pokynů polského Ministerstva vědy a vysokého školství se snažíme dodržet pět základních strukturálních principů.

Za prvé přijímáme zásadu, že v každém čísle (sešitě) časopisu je vědeckých článků (tj. textů majících více než 20 tisíc znaků a méně než 40 tisíc znaků) v anglickém jazyce vždy více než 50% textů všech zveřejněných článků, tj. celkem více než polovina článků v daném čísle.

Za druhé přijímáme zásadu, že články zahraničních autorů (autoři mimo Polsko, tj. autoři spojení se zahraničními univerzitami nebo výzkumnými institucemi mimo Polsko v době odevzdání textu do redakce) ve struktuře každého čísla (v každém sešitu) časopisu představují vždy více než 50% zveřejněných textů všech autorů, tj. (celkem) více než polovinu článků v daném čísle.

Za třetí přijímáme zásadu, že autoři článků pocházející mimo redakci našeho časopisu a autoři pocházející z území mimo mezinárodní vědeckou radu našeho časopisu představují v každém čísle (sešitě) vždy více než 50% textů všech článků, tj. celkem více než polovinu článků ve struktuře daného čísla.

Za čtvrté přijímáme zásadu, že všechny vědecké texty (tj. studie, články, zprávy, informace o výzkumu) v každém čísle (sešitě) časopisu, představují více než 50% všech publikovaných textů, tj. kvantitativně více než polovinu textů v daném čísle (zhruba).

Za páté v jednom čísle (sešitě) nemůže být méně než šest vědeckých článků od různých autorů, z toho nejméně tři články v angličtině, jelikož hlavním jazykem časopisu je angličtina. Kromě toho publikujeme články v polském, českém, slovenském a ruském jazyce, neboť časopis má částečně slovanský profil. Chceme zveřejňovat více textů, které splňují vědecká kritéria (články), než je uvedené minimum, ale to záleží na množství a kvalitě textů průběžně zasílaných autory. Tyto ukazatele bychom chtěli zachovat co nejvyšší. Některé texty proto budou převedeny do jiného čísla. Děkujeme autorům, že přijaté principy vezmou na vědomí.

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)