Hlavní stránka

Pochválen buď Ježíš Kristus! Bůh vám žehnej!
Laudetur Jesus Christus!
Benefaciat vobis Deus!
Ἐυλογήμενος
Ἰησοῦς Χριστὸς! Θεός ὑμᾶς αὐτούς ἐυλογεῖ!

Vítejte na webových stránkách mezinárodního vědeckého časopisu Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical („Religiózní a duchovní poezie. Náboženství, kultura a vzdělávání. Mezinárodní vědecký časopis“). Jde o časopis (zamýšlený jako čtvrtletník) s interdisciplinárním profilem, zaměřený na problematiku křesťanské religiózní a duchovní poezie v různých aspektech – teologickém, filozofickém, literárním, jazykovém, kulturně-vědním, psychologickém, pedagogickém a historiografickém. Multidisciplinární, kulturní a vzdělávací profil časopisu umožňuje, aby na jeho stránkách byly představeny vědecké teorie a úvahy týkající se biblické poezie, bohoslužebné (liturgické) poezie, religiózní (náboženské) poezie přítomné v proudu křesťanské tradice mnoha národů od starověku přes středověk, novověk až do současné doby (také křesťanské inspirace v poezii). Katolická (římskokatolická, řeckokatolická atd.), pravoslavná a protestantská tradice v religiózní poezii spolutvoří vzájemně se doplňující dědictví křesťanské poezie Evropy vlastí, kterým se chceme vzájemně obohacovat. Křesťanská básnická kultura je studována odborníky z různých zemí z různých aspektů v souladu s hledáním pravdy chápané tradičně jako shoda poznání se skutečností. Předmětem našeho výzkumu jsou mj. Pravda, Dobro, Krása, Posvátnost religiózní poezie. Tematický záběr textů, které publikujeme, se týká věd o člověku (tvůrčí osoby i příjemce religiózní poezie) a jeho výtvorů v podobě religiózní poezie. Umožňujeme prezentaci výsledků výzkumu fenoménu religiózní a duchovní poezie reprezentantům mnoha oborů. Zejména ve vztahu k religiózní a duchovní poezii máme v každém případě zájem mj. o problamatiku studovanou vědními obory (nebo podobory), jakými jsou:

1) teologie, a to zejména biblická teologie (biblická studia ve vztahu například k žalmům, hymnům, lamentacím, básnickým aspektům Bible) a liturgie (teologie liturgie, teologie kultu);

2) filozofie, zejména filozofie krásy v religiózní poezii, estetika literatury, axiologie literatury, filozofie poezie, v širším smyslu filozofie kultury, filozofie výchovy, teorie komunikace;

3) literatura, především historie a teorie literatury a srovnávací literatura všech evropských literatur (religiózní a duchovní poezie v Evropě, zejména ve střední Evropě);

4) lingvistika, zejména slovanských národů (jazyk religiózní a duchovní poezie);

5) slavistika zejména ve vztahu ke křesťanské poezii slovanských zemí, včetně:

6) polonistika (polská religiózní a duchovní poezie, včetně proměn v dialektu),

7) bohemistka (česká, moravská a česko-slezská religiózní a duchovní poezie);

8) slovakistika (slovenská religiózní a duchovní poezie),

9) ukrajinistika (ruská, ukrajinská a rusínská religiózní a duchovní poezie);

10) bělorusistika (běloruská religiózní a duchovní poezie);

11) další slovanské filologie (religiózní a duchovní poezie jiných slovanských národů);

12) kulturologie (náboženská literární a umělecká kultura);

13) pedagogika, zvláště pedagogika kultury (včetně pedagogiky umění a literatury, pedagogiky umělecké kultury, náboženské kultury), výchova v oblasti religiózní poezie, výchova křesťanskou poezií, krásná literatura v náboženské výchově, didaktika poezie;

14) psychologie (včetně psychologie tvořivosti), psychologie náboženství, psychologie umělecké a literární religiózní tvorby;

15) historiografiekultury, především historiografie náboženské literatury (historie křesťanské poezie, dějiny knižní kultury ve vztahu k religiózní poezii, historie jednotlivých křesťanských náboženských básníků).

Naši pozornost zaměřujeme jak na objekt (díla religiózní poezie), tak i na subjekt(křesťansky zaměřený básník, výtvarník tvořící religiózní díla), všímáme si působení, tvorby i osobnosti věřícího básníka v širokém výzkumném zaměření, v kterém je možný popis, analýza, interpretace a pochopení problému z různých úhlů pohledu. Uvádíme do okruhu výzkumného problému také příjemce náboženských děl, čtenáře Bible (např. žalmů, hymnů, žalozpěvů, poetických pasáží z Písma), jenž je adresátem zprávy obsažené v religiózní poezii (v souladu se zásadami teorie komunikace). Klademe důraz na proces vzdělávání prostřednictvím hodnot religiózní poezie, na proces vzdělávání prostřednictvím křesťanské beletrie, biblického vzdělávání.

O vysoké profesionální úrovni časopisu vypovídá mj. přítomnost předních odborníků – vědců v mezinárodní vědecké radě z desítek univerzit různých zemí Evropy a Ameriky. Máme v úmyslu splnit vysoké standardy národního a mezinárodního bodování za publikované vědecké články.

Dáváme k dispozici badatelům z různých oborů v oblasti humanitních věd, vědcům z různých zemí stránky v našem akademickém vědeckém časopise (vědecky recenzovaném). Zveme autory ke zveřejňování svých původních textů, které jsou výsledkem jejich výzkumu. Vybízíme autory i k publikování recenzí přečtených odborných knih, které jsou zaměřeny na otázky křesťanské religiózní poezie, křesťanské literární kultury, vzdělávání prostřednictvím poezie a podobných náboženských a kulturně-vzdělávacích otázek. Časopis je otevřen spolupráci s vědci (univerzitními učiteli), odborníky z praxe, pedagogy, duchovenstvem i laiky, kteří se hluboce zajímají o křesťanskou kulturu a vynikají koncepční i tvůrčí vědeckou mentalitou.

Jazykem většiny vědeckých článků, upřednostňovaným redakcí Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical ve vztahu k autorským textům, je angličtina jako mezinárodní (kongresový) jazyk, jenž je všeobecně srozumitelný, ale zároveň je možné publikovat některé texty také ve slovanských jazycích – polštině, ruštině, češtině a slovenštině. Chtěli bychom spojit Východ a Západ a informovat o výsledcích výsledků výzkumu mezinárodní publikum. Budeme rádi, budete-li publikovat v našem časopise, těšíme se v redakci na vaše autorské texty. Texty přijímáme průběžně. Zveme autory a čtenáře k seznámení se s jednotlivými rubrikami na našich webových stránkách.

https://www.religious-and-sacred-poetry.info
Marek Mariusz Tytko
(Přeložil Libor Martinek)