Redakce – mezinárodní redakční okruh

Redakce Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education je mezinárodní a multidisciplinární, což odráží multidisciplinární profil a nadnárodní charakter křesťanského vědeckého časopisu. Mezinárodní redakční tým zahrnuje literární vědce a lingvisty (filology a specialisty na anglickou, běloruskou, českou, polskou, ruskou, slovenskou a ukrajinskou literaturu), teology, pedagogy, psychology, filozofy, kulturology, zástupce přírodních věd (praktické statistiky), což umožňuje rychlé, předběžné, odborné posouzení každého textu předloženého k zveřejnění.

Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” 

(„Náboženská a duchovní poezie : Mezinárodní čtvrtletník pro náboženství, kulturu a výchovu“)

Editorial Board (Redakce), Editorial team (Redakční rada).

Profily jednotlivých redaktorů

Members of the Editorial Board (členové redakční rady):

Founder and Editor-in-Chief of academic journal related to the religious and sacred poetry

(Zakladatel a šéfredaktor odborného časopisu se zaměřením na náboženskou a duchovní poezii):

Dr n. hum. Marek Mariusz Tytko – The Jagiellonian University, Cracow (Uniwersytet Jagielloński, The Jagiellonian Library, Biblioteka Jagiellońska, Kraków)

[Fotografie]

e-mail: marek.mariusz tytko[at]uj.edu.pl nebo: marek.mariusz.tytko[at]gmail.com

[at] = @

Vice-Editor-in-Chief of academic journal related to the religious and sacred poetry

(Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma naukowego dot. poezji religijnej i sakralnej):

Sestra (Sister) prof. UPJPII dr hab. Adelajda Sielepin CHR – The Pontifical University of John Paul II in Cracow, The Faculty of Theology (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny)

[Fotografia]

e-mail: s.adelajda[at]gmail.com

[at] = @

Subject Editors (Tematičtí redaktoři):

Prof. nadzw. GWSH dr hab. Bogusław Żurakowski – Higher School of Humanities (Academy of Humanities) in Gdansk, The Faculty of Humanities, chief of the Department of the Studies of Culture and History of Ideas (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, Wydział Humanistyczny, vedoucí Oddělení pro studium kultury a dějiny idejí) – Subject Editor of pedagogy, culture, literature (tematický redaktor v oblasti pedagogiky, kulturních studií, literární vědy)

[Fotografie]

e-mail – nepřímý kontakt přes tajemníka: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl

nebo: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com

[at] = @

Páter dr hab. Roman Bogacz, kněz – The Pontifical University of John Paul II in Cracow, The Faculty of Theology, chief of the Department of Biblical Theology and Science of Biblical Information (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, vedoucí Katedry teologie a biblické informatiky) – Subject editor of Biblical theology and Biblical studies (tematický redaktor biblické teologie a biblických studií)

[Fotografie]

e-mail: atbogacz[at]cyf-kr.edu.pl

[at] = @

S. prof. nadzw. UPJPII dr hab. Adelajda Sielepin CHR, sestra – The Pontifical University of John Paul II in Cracow, The Faculty of Theology, The Liturgical Institute, chief of the Department of Liturgical Theology (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Instytut Liturgiczny, vedoucí Katedry teologie Liturgie) – Subject editor of liturgical theology and liturgical spirituality, language editor of English language (tematický redaktor pro teologii a liturgii, liturgickou spiritualitu, redaktorka anglického jazyka)

[Fotografie]

e-mail: s.adelajda[at]gmail.com

[at] = @

Prof. nadzw. KUL JPII dr hab. Piotr Juliusz Jaroszyński – The Catholic University of John Paul II in Lublin, The Faculty of Philosophy, chief of Department of Philosophy of Culture (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Filozofii, vedoucí Katedry filozofie kultury) – Subject editor of philosophy of culture and aesthetics (tematický redaktor pro filozofii kultury a estetiku)

[Fotografie]

e-mail: jarosz[at]kul.lublin.pl

[at] = @

Prof. nadzw. UKSW dr hab. Wojciech Feliks Kudyba – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, The Faculty of Humanistic Sciences, chief of Institute of Polish Philology (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, ředitel Ústavu polské filologie) – Subject editor of literature (tematický redaktor pro literární vědu)

[Fotografie]

e-mail: kudyba[at]op.pl

[at] = @

Prof. nadzw. UJ dr hab. Maciej Jan Urbanowski – The Jagiellonian University in Cracow, The Faculty of Polish Philology, chief of the Department of Contemporary Criticism (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologii Polskiej, vedoucí Katedry moderní kritiky) – Subject editor of literature and contemporary literature (tematický redaktor pro literární vědu a současnou literaturu)

[Fotografie]

e-mail: maciej.urbanowski[at]uj.edu.pl

[at] = @

Prof. nadzw. UŚ dr hab. Urszula Jolanta Szuścik – The University of Silesia in Katowice, The Faculty of Ethnology and Educational Sciences in Cieszyn, chief of the Institute of Educational Sciences (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ředitelka Ústavu věd o výchově) – Subject editor of psychology of creativity (tematická redaktorka v oblasti psychologie tvorby)

[Fotografie]

e-mail: ulaszus[at]poczta.onet.pl

[at] = @

Prof. nadzw. UMCS dr hab. Anna Marta Żukowska – Maria Skłodowska-Curie University in Lublin, Faculty of Pedagogy and Psychology, Department of Preschool Pedagogy, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej) – Subject Editor of pedagogy, history of education and upbringing (tematická redaktorka v oblasti pedagogiky, dějin osvěty a výchovy)

[Fotografie]

e-mail: anmartzuk[at]interia.pl

[at] = @

Statistical Editor (Statistický redaktor):

Em. prof. nadzw. AGH dr hab. Adam Michał Nodzeński [emeritus professor of AGH] (AGH University of Sciences and Technology in Cracow, Akademia Górniczo-Hutnicza im. ks. Stanisława Staszica w Krakowie) – Editor in statistics (statistický redaktor)

[Fotografie]

e-mail: nodzen[at]agh.edu.pl

[at] = @

Language editor of Polish language and subject editor (redaktor polského jazyka a tematický redaktor):

Dr n. hum. Barbara Krystyna Niemiec, emerita lecturer of the Jagiellonian University in Cracow (emeritovaná asistentka Jagellonské univerzity v Krakově) – Langauage editor of Polish native speaker, Polish philology, Subject editor of Polish language teaching, social communication, language and culture and pedagogy (redaktorka polského jazyka, rodilá mluvčí polského jazyka, tematická redaktorka pro výuku polského jazyka, sociální komunikaci, kulturu, jazyk a pedagogiku)

[Fotografie]

e-mail: b.niemiec[at]chello.pl

[at] = @

The language editors for English language and native speakers (Redaktoři anglického jazyka, rodilí mluvčí angličtiny):

Muir Alan Evenden – The United States of America (Spojené státy americké) – a language editor for English language and a native speaker (redaktor anglického jazyka, rodilý mluvčí angličtiny)

[Fotografie]

e-mail: mevenden[at]gmail.com

[at] = @

Mark Simon Bonnett – The United Kingdom, Velká Británie) – language editor for English language and a native speaker (redaktor anglického jazyka, rodilý mluvčí angličtiny)

[Fotografie]

e-mail: Bignoze1[at]hotmail.com

[at] = @

The language editor for Russian language and native speaker, subject editor in Russian philology, Ukrainian philology and communication (redaktor ruského jazyka, rodilý ruský mluvčí, tematický redaktor pro ruskou filologii, ukrajinskou filologie, sociální komunikaci):

Prof. dr hab. n. hum. Світлана Iванiвна Кравченко, Svitlana Ivanivna Kravčenko [Kravchenko], Svitłana Iwaniwna Krawczenko – Ukraine, Ukraina, The Volynian National University of Lesia of Ukraine in Luck, Institute of Philology and Journalism (Volyňská národní univerzita Lesy Ukrajinky v Lucku, Katedra editorství a žurnalistiky Ústavu filologie a žurnalistiky, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Інститут філології та журналістики, Кафедра видавничої справи та редагування і журналістики) – Russian language, Russian philology, Ukrainian philology (ruský jazyk, ruská filologie, ukrajinská filologie, sociální komunikace)

[Fotografie]

e-mail: grelya64[at]mail.ru

[at] = @

The language editor for Czech language and native speaker, theory of artistic translation, subject editor (redaktor českého jazyka, rodilý mluvčí českého jazyka, teorie uměleckého překladu, tematický redaktor):

Doc. [dr hab.] PhDr. Libor Martinek, Ph.D., prof. nadzw. UWr. – Czech Republic, The Silesian University in Opava, The Faculty of Philosophy and Nature, The Institute of Bohemian Philology and Librarianship, The Department of Comparative Literarature (Česká Republika, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, vedoucí Kabinetu literárněvědné komparatistiky; působí rovněž jako mimořádný profesor Vratislavské univerzity v Polsku – oddělení bohemistiky Ústavu slavistiky UWr.). Subject editor of Czech philology, language editor of Czech language, Bohemian native speaker (tematický redaktor pro českou filologii, jazykový redaktor českého jazyka, rodilý mluvčí českého jazyka)

[Fotografie]

e-mail: martinek.libor[at]centrum.cz

[at] = @

Subject editor in Slovak philology, Slovak literature, English philology, theory of artistic translation, theory of interpretation of literature (tematický redaktor slovenské filologie, slovenské literatury, anglické filologie, teorie uměleckého překladu, teorie literární interpretace):

Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph.D., Slovak Republik, Pavel Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Philosophy, Department of Slovak philology and Slavic philology and communication (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Uniwersytet Pawła Józefa Szafarika w Koszycach, Wydział Filozoficzny, Katedra Słowacystyki, Slawistyki i komunikacji)

[Fotografie]

e-mail: marian.andricik[at]upjs.sk

[at] = @

The language editor for Slovak language and native speaker, subject editor in Slovak philology, Slovak literature (jazyková redaktorka slovenského jazyka, rodilá mluvčí slovenského jazyka, tematická redaktorka pro slovenskou filologii, slovenskou literaturu):

PaedDr. Ivica Hajdučeková, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (Slovakia / Słowacja, Košice / Koszyce)

[Fotografie]

e-mail: hajducekova[at]gmail.com

[at] = @

The subject editor for Belorussian literature, Belorussian philology, Belorussian native speaker (tematický redaktor pro běloruskou literaturu, běloruskou filologii, rodilý mluvčí běloruského jazyka):

Doc. dr n. filol., C.Sci., Ph.D. Яўген Аркадзьевіч Панькоў, [Âўgen Arkade’evič Pan’koў (Eugeniusz Arkadejewicz Pańkow)], Republic of Belorus (White Ruthenia, Białoruś Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Department of Polish Philology (Státní univerzita Janka Kupaly v Grodně, Fakulta filologie, Katedra polské filologie, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, кафедрa польскай філалогіі).

[Fotografie]

e-mail: olgapankov[at]interia.pl, pankov_graal[at]mail.ru

[at] = @

The subject editor for Belorussian literature, Belorussian philology, Russian native speaker, Russian language editor (tematická redaktorka pro běloruskou literaturu, běloruskou filologii, rodilá mluvčí ruského jazyka, jazyková redaktorka ruského jazyka):

Doc. dr n. filol. C.Sci. Ph.D., Вольга Яўгеньеўна Панькова [Vol’ga Âўgen’eўna Pan’kova (Olga Eugeniejewna Pańkowa)], Republic of Belorus (White Ruthenia, Białoruś Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Department of Polish Philology (Státní univerzita Janka Kupaly v Grodně, Fakulta filologie, Katedra polské filologie, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, кафедрa польскай філалогіі).

[Fotografie]

e-mail: olgapankov[at]interia.pl, pankov_graal[at]mail.ru

[at] = @

Language editor for English language (jazykový redaktor anglického jazyka):

Mgr. (M.A.) Аляксандр Вадзімавіч Бабук [Alâksandr Vadzimavič Babuk (Aleksander Wadzimawicz Babuk)], Republic of Belorus (White Ruthenia, Białoruś Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Department of Foreign Lanuages (Státní univerzita Janka Kupaly v Grodně, Fakulta filologie, Katedra cizích jazyků, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, кафедрa замежных моў).

[Fotografie]

e-mail: alexander-babuk[at]yandex.ru

[at] = @

Technical editor, webmaster (technický redaktor, webmaster):

Mgr inż. Krzysztof Kubicki, M.Sci. Eng. (Poland / Polska, Cracow / Kraków)

[Fotografie]

e-mail: krzysiek.kubicki[at]gmail.com

[at] = @

Technical Editor, computer help us (Technická redaktorka, počítačová redakční pomoc):

Mgr inż. Beata Anna Tytko, M.Sci. Eng. (Poland / Polska, Cracow / Kraków)

[Fotografie]

beata.tytko[at]poczta.fm

[at] = @

(Přeložil Libor Martinek)