O nás

Časopis Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education (Religiózní a duchovní poezie. Náboženství, kultura a vzdělávání. Mezinárodní vědecký časopis“) je relativně nový časopis, založený v roce 2012, ale díky svému profilu i výběru spolupracovníků, vědomých si křesťanských kořenů evropských národních kultur, hluboce zakořeněný v tradici latinské, řecké a křesťanské civilizace. Cílem časopisu je zpřístupnění a šíření výsledků výzkumu křesťanské religiózní poezie v náboženském (teologickém), kulturním (kulturní studia), vzdělávacím (výchovném), umělecko-literárním (literárněvědném), jazykovém (jazykovědném), psychologickém a filozofickém (etickém, estetickém, antropologickém) kontextu, prováděného v různých, většinou evropských univerzitních centrech.

Mezinárodní povahu časopisu Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education zajišťuje nejen mnohonárodnostní složení mezinárodní vědecké rady, ale také autoři, představitelé mnoha národů, prezentující své hodnotné texty i originální, nové a důležité výsledky svých výzkumů. Náš vědecký časopis má v úmyslu neustále rozvíjet spolupráci s mnoha vysokými školami. Usilujeme o vysokou znalostní a formální úroveň, snažíme se o vysokou přesnost výzkumných postupů, dbáme na interdisciplinární bohatství pohledů, snažíme se o pestrost obsahu časopisu i přes jeho úzké tematické zaměření. Jsme vedeni mezinárodní otevřeností při respektování zásady úcty k myšlence Evropy suverénních vlastí, Evropy vzájemně se doplňujících, jedinečných národních kultur, Evropy latinské a řecké civilizace, Evropy křesťanských kořenů, z nichž vyrůstáme jako národní kulturní společenství tím, že po dobu dvou tisíciletí předáváme Evangelium, tradice a bohaté dědictví církve, která dýchá dvěma plícemi – Východem a Západem.

Náš časopis je v podstatě stálým mezinárodním, interdisciplinárním, sociálním, evropským, nezávislým výzkumným projektem věnovaným náboženské a duchovní poezii. Hodnoty uváděné vNáboženské a duchovní poezii“ jsou výrazem uskutečňování mise, která řídí tvůrce (autory) a editory. Posláním našeho společného mezinárodního projektu spolutvořeného řadou akademiků, je dát čtenářům k dispozici časopis, který poskytuje vědecké výzkumné poznatky týkající se křesťanské religiózní a duchovní poezie a uváděné do oběhu na evropské i celosvětové úrovni. Žádný vědecký časopis s podobným tematickým profilem (není uveden na seznamu mezinárodních časopisů, včetně evropských) dosud nebyl založen. Redakce a autoři toužili po vyplnění této mezery, po obhospodařování specializovaného výzkumu, po zaplnění „bílého místa“ v humanitních oborech. Náš časopis je vydáván především v prvotní elektronické podobě přístupné přes internet (otevřený přístup) a kromě toho druhotné tištěné podobě. Budeme usilovat o dosažení vysokého statusu časopisu nejen v národním (polském) parametrickém hodnocení Ministerstva vědy a vysokého školství, ale také o dosažení pozice v seznamu European Reference Index for Humanities (ERIH Evropského referenčního indexu pro humanitní obory).

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)