Termíny a postupy vydávání

Texty autorů jsou průběžně přijímány k řízení v redakční radě časopisu. Snažíme se udržovat vysokou odbornou úroveň publikovaných článků, proto texty předkládáme k funkční, několikastupňové recenzní proceduře (vnitřní hodnocení provádí tematický redaktor časopisu, externí hodnocení nezávislí externí recenzenti). Postup pro publikování v redakčním řízení v Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education se skládá ze tří fází.

Za prvé fáze výběru (rozhodnutí o publikování ANO / NE), pokud je počáteční rozhodnutí kladné (ANO), následuje zpřesnění (např. jazykové) vybraného textu. Předběžné rozhodnutí (ANO / NE) se oznamuje autorovi přibližně do jednoho měsíce ode dne, kdy redakce tento text obdržela. Jde o důležité rozhodnutí pro autora o přijetí textu do externího recenzního řízení (ANO), nebo nepřijetí textu z důvodů formálních chyb (NE). V této první fázi se hodnotí splnění kritéria zveřejnění podle profilu časopisu a požadavků technických (formálních) norem. Tematický redaktor po přečtení nabízeného autorského textu (článku) doporučí text ke zveřejnění vydavateli (rozhodnutí ANO), nebo ho odmítne (rozhodnutí NE).

Za druhé – v další fázi recenze se doporučený text po zakódování jako anonymní odesílá nezávislému (prvnímu) externímu recenzentovi (specialistovi v daném oboru). Autor textu během tří měsíců obdrží konečné rozhodnutí týkající se nabízeného textu k publikaci. Negativní rozhodnutí (NE) – v případě odmítnutí textu redakcí – obsahuje stručnou, schematickou, obsahovou analýzu textu (indikace slabých stránek a redakční důvody). Pozitivní rozhodnutí (ANO) – v případě přijetí textu redakcí – opět obsahuje stručnou, schematickou, obsahovou a formální analýzu textu (uvedení silných stránek, popřípadě návrhy na změny a doplnění). Zasílání recenzí zprostředkovává šéfredaktor, na něhož se autoři mohou obracet s otázkami, pochybnostmi, návrhy, přáními, žádostmi, nabídkami atd.:

(e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl nebo marek.mariusz.tytko[at]gmail.com [at] = @).

Autor textu právo obrátit se s dotazy na externího recenzenta a nabídnout modifikovanou (novou) verzi svého textu.

Za třetí ve třetí fázi se zaslaný a zredigovaný autorský text stává nedílnou součástí nového čísla časopisu Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education, který navrhuje a připravuje redakční kolektiv. Ve třetí fázi posouzení obsahu celého čísla sehrává důležitou úlohu druhý externí recenzent – obecný redaktor daného čísla, který hodnotí každé vydání časopisu jako celek. Eventuální připomínky externího recenzenta obdrží ve třetí fázi všichni autoři, jejichž texty byly přijaty, a protože vstupují do daného čísla časopisu, měli by se s těmito návrhy vyrovnat (např. je přijmout, nebo odmítnout), což je podmínkou zveřejnění textu v daném čísle. Třífázový postup pro publikační řízení a vnější recenzování má za cíl věcné, formální, jazykové, redakční zlepšení každého z textů a vytváření každého čísla časopisu jako integrálního celku. Procesu podvojně slepého (anonymního) externího recenzování (double-blind review process) podléhají texty nabízené k publikaci v časopise: a) disertace (texty o objemu větším než asi 1 vydavatelský arch; přijímáme je zřídka), b) vědecké články (asi 0,5–1 tiskového archu; přijímáme je s nejvyšší prioritou), c) vědecké zprávy (cca 0,25–0,5 tiskového archu, ale obvykle asi 0,5 tiskového archu), d) zprávy o výzkumu (méně než 0,25 tiskového archu). Předmětem externího hodnocení nejsou: úvody (redakční úvody, obvykle 0,25 tisk. archu), b) recenze odborných knih a dalších děl (text přibližně 0,25 tisk. archu), c) bibliografické výkazy, d) pramenné materiály, e) jiné materiály. Tiskovým archem se rozumí počet 39 600 znaků textu, tj. 22 stran normalizovaného textu (22 stran x 30 řádků x 60 znaků na řádek, počítajíce všechny znaky v celém textu s mezerami v hlavním textu, poznámkami pod čarou, bibliografií, summary, key words atd.).

Jména autorů, jejichž texty zejména vynikají vysokou úrovní, redakce inzeruje na přední straně obálky (na hlavní stránce časopisu).

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)