Informace pro autory – zásady publikování

Publikování příspěvku v Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education je možné, pokud text splňuje formální, věcné a technické požadavky. Články mohou být přijaty k publikaci, pokud obsahují původní výsledky výzkumu, dříve nezveřejněné v jiné publikaci. Autor by měl připojit k zaslanému článku, recenzi nebo jinému vědeckému materiálu prohlášení o originalitě textu nabízeného k publikaci v Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education a skutečnosti, že oznámený text není v současné době zařazen do jiného nakladatelství k publikování. Autor nabízeného textu by měl uvést, že navrhovaný text nebyl nikdy předtím zveřejněn v elektronické nebo tištěné podobě. Redakce nepřijímá dříve zveřejněné texty, ať publikované v jakékoli formě, včetně elektronické nebo tištěné.

Předpokladem pro přijetí textu redakcí do vydavatelského procesu je shoda nabízeného autorského textu s profilem časopisu. Redakce Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education od nabízeného autorského textu očekává nové poznatky v oblasti náboženské nebo duchovní poezie, novátorského přístupu uchopení již dříve známého (nenového) problému z oblasti náboženské literární kultury, systematizace dosavadních přístupů a definic výše zmíněných témat, popularizace dosud nevysvětlených otázek, nebo originální, nové formulace názorů na téma religiózní poezie, duchovní (biblické) z hlediska literárních, teologických, kulturních, pedagogických, psychologických (humanitních) aspektů.

Prvním technickým kritériem je konzistence (soudržnost) a vnitřní logika textu, soulad obsahu s titulem textu. Každý nabízený text by měl mít tezi, hlavní myšlenku, zásadní otázku, na kterou autor reaguje. Druhým technickým kritériem je posouzení navrhovaných klíčových slov (key words), zdali jsou relevantní k obsahu textu. Třetím kritériem je zhodnocení technické přiměřenosti abstraktu (resumé / souhrnu a summary). Klíčová slova a abstrakt by měla odrážet hlavní myšlenku textu, aby se zabránilo nejasnostem. Abstrakt by měl splňovat požadavky na formální správnost a vnitřní soudržnost textu. Podrobné požadavky jsou v rubrice Technické a vydavatelské údaje pro autory“ na našich webových stránkách.

Redakce žádá autory, aby nabízené texty byly zasílány výhradně v elektronické podobě na adresu: marek.mariusz.tytko[at]gmail.com nebo marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl [at] = @. V případě textů doporučených k tisku je nezbytnou podmínkou vlastnoručně podepsané prohlášení v papírové podobě zaslané klasickou poštou na adresu redakce. To je preferovaná forma kontaktu redakce s autory. Redakce upřednostňuje články celé napsané v angličtině (nejlépe o asi 21 až 25.000 znacích) z důvodu vyššího počtu bodů získaných v souladu s kritérii polského Ministerstva vědy a vysokého školství pro anglicky psané články. Redakce nevrací nevyžádané texty a vyhrazuje si právo zaslané texty upravovat a zkracovat. Redakce v souladu s požadavky ministerstva přijala opatření proti tzv. ghostwritingu (pravidla proti ghostwritingu, plagiátorství; firewall proti ghostwritingu), proto každý autor musí učinit povinné prohlášení a jeho text je v tomto ohledu kontrolován redakcí. Objasnění pojmu „ghostwriting“ se v Polsku nachází například na stránkách Národní knihovny (Biblioteka Narodowa). Pokud text nebo jeho část porušuje autorská práva třetích osob, může být zamítnut.

Ke stažení: prohlášení o originalitě vlastní práce (text nabízený k publikaci)

(Text ve formátu PDF)

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)