Witamy!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczęść Boże!
Laudetur Jesus Christus! Benefaciat vobis Deus!
Ἐυλογήμενος   ὁ   Ἰησοῦς  Χριστὸς!  Ὁ Θεός  ὑμᾶς αὐτούς   ἐυλογεῖ!

Serdecznie witamy na stronie serwisu internetowego międzynarodowego czasopisma naukowego „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” („Poezja Religijna i Sakralna : Międzynarodowy Kwartalnik Religii, Kultury i Wychowania”. To periodyk naukowy (z założenia – kwartalnik) o profilu interdyscyplinarnym, skoncentrowany jednak wokół problematyki chrześcijańskiej poezji religijnej i sakralnej w różnych aspektach: teologicznym, filozoficznym, literaturoznawczym, językoznawczym, kulturoznawczym, pedagogicznym, psychologicznym i historiograficznym. Multidyscyplinarny, kulturowo-edukacyjny profil czasopisma umożliwia prezentowanie na jego łamach teorii naukowej i refleksji dotyczącej poezji biblijnej, poezji sakralnej (liturgicznej), poezji religijnej obecnej w tradycji chrześcijańskiej wielu narodów, od starożytności poprzez średniowiecze, nowożytność aż po czasy współczesne (również inspiracje chrześcijańskie w poezji). Tradycje: katolicka (rzymskokatolicka, greckokatolicka i inne), prawosławna i protestancka w poezji religijnej współtworzą komplementarne dziedzictwo chrześcijańskiej poezji Europy Ojczyzn, którym pragniemy się wzajemnie ubogacić. Chrześcijańska kultura poetycka jest badana przez naukowców z różnych krajów w rozmaitych aspektach, w myśl poszukiwania prawdy rozumianej klasycznie jako zgodność poznania z rzeczywistością. Prawda, Dobro, Piękno, Świętość w poezji religijnej m. in. są przedmiotem naszych badań.

Zakres tematyczny tekstów, które publikujemy, obejmuje więc nauki dotyczące człowieka (osoby twórcy i osoby odbiorcy poezji religijnej) i jego wytworów w postaci religijnej twórczości poetyckiej. Umożliwiamy prezentację wyników badań naukowych nad fenomenem poezji religijnej i sakralnej przedstawicielom wielu dyscyplin. W szczególności w odniesieniu do poezji religijnej i sakralnej interesują nas każdorazowo m.in. zagadnienia badane przez dyscypliny (lub subdyscypliny) takie jak:

1) teologia, szczególnie teologia biblijna (biblistyka, w odniesieniu np. do Psalmów, hymnów, Lamentacji, poetyckich aspektów Biblii) i liturgika (teologia liturgii, teologia kultu),

2) filozofia, zwłaszcza filozofia piękna poezji religijnej, estetyka literatury, aksjologia literatury, filozofia poezji, szerzej: filozofia kultury, filozofia wychowania, teoria komunikacji,

3) literaturoznawstwo, szczególnie historia i teoria literatury i literaturoznawstwo porównawcze wszystkich literatur europejskich (poezja religijna i sakralna w Europie, szczególnie Centralnej),

4) językoznawstwo, zwłaszcza narodów słowiańskich (język poezji religijnej i sakralnej),

5) slawistyka szczególnie w odniesieniu do poezji chrześcijańskiej krajów słowiańskich, w tym:

6) polonistyka (polska poezja religijna i sakralna, także w odmianach gwarowych),

7) bohemistyka (czeska i morawska poezja religijna i sakralna),

8) słowacystyka (słowacka poezja religijna i sakralna),

9) ukrainistyka (ruska, rusińska i ukraińska poezja religijna i sakralna),

10) białorutenistyka (białoruska poezja religijna i sakralna),

11) inne filologie słowiańskie (poezja religijna i sakralna innych narodów słowiańskich),

12) kulturoznawstwo (religijna kultura literacka i artystyczna),

13) pedagogika, szczególnie pedagogika kultury, w tym – pedagogika sztuki i literatury pedagogika kultury artystycznej, kultury religijnej, edukacja w zakresie poezji religijnej, wychowanie przez poezję chrześcijańską, literatura piękna w edukacji religijnej, dydaktyka poezji,

14) psychologia, w tym – psychologia twórczości, psychologia religii, psychologia artystycznej i literackiej twórczości religijnej,

15) historiografia kultury, szczególnie historiografia literatury religijnej (historia poezji chrześcijańskiej, dzieje kultury literackiej w związku z poezją religijną, dzieje poszczególnych chrześcijańskich poetów religijnych).

Koncentrujemy naszą uwagę zarówno na przedmiocie (utworach poezji religijnej), jak i na podmiocie (poecie religijnym, artyście religijnym tworzącym utwory religijne), dostrzegamy czynności i wytwory oraz osobę poety religijnego jako szerokie zagadnienie badawcze, możliwe do opisu, analizy, wyjaśnienia ze zrozumieniem w różnych aspektach. Dostrzegamy także jako zagadnienie badawcze odbiorcę utworów religijnych, czytelnika Biblii (np. Psalmów, hymnów, Lamentacji, poetyckich fragmentów Pisma Świętego), który jest adresatem komunikatu obecnego w poezji religijnej (w myśl zasad teorii komunikacji). Zwracamy uwagę na proces wychowania przez wartości poezji religijnej, na edukację przez chrześcijańską literaturę piękną, wychowanie biblijne.

O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma świadczy m.in. obecność w międzynarodowej radzie naukowej wybitnych specjalistów – naukowców z kilkudziesięciu ośrodków uniwersyteckich z kilkunastu krajów Europy i Ameryki. Zamierzamy spełnić wysokie standardy krajowej i międzynarodowej punktacji za publikowane artykuły naukowe.

Oddajemy dla naukowców różnych dyscyplin humanistycznych, uczonych pochodzących z różnych krajów, łamy naszego akademickiego czasopisma naukowego (recenzowanego naukowo). Zapraszamy Autorów do publikowania swoich oryginalnych tekstów, będących wynikami własnych badań naukowych. Zapraszamy również Autorów do publikowania recenzji z przeczytanych książek naukowych, poświęconych problematyce chrześcijańskiej poezji religijnej, chrześcijańskiej kulturze literackiej, wychowaniu przez poezję i podobnym kwestiom religijno-kulturowo-edukacyjnym. Czasopismo jest otwarte na współtworzenie przez uczonych (nauczycieli akademickich) i praktyków-dydaktyków, duchownych i świeckich, znających kulturę chrześcijańską, mających głębsze zainteresowania konceptualne i wybitną, twórczą umysłowość naukową.

Językiem dla większości artykułów naukowych, preferowanym przez redakcję „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” w odniesieniu do tekstów autorskich jest język angielski jako język międzynarodowy (kongresowy), powszechnie zrozumiały, natomiast w miarę możliwości publikujemy również niektóre teksty w następujących językach słowiańskich: po polsku, rosyjsku, czesku i słowacku. Chcielibyśmy łączyć Wschód z Zachodem i docierać z przekazem wyników badań do odbiorców międzynarodowych. Zachęcamy do publikowania w kolejnym numerze naszego czasopisma, czekamy na teksty autorskie pod adresem redakcji. Teksty przyjmujemy na bieżąco. Zachęcamy Autorów i Czytelników do zapoznania się z poszczególnymi podstronami (zakładkami) naszego serwisu internetowego.

Marek Mariusz Tytko

http://www.religious-and-sacred-poetry.info