International Editorial Board

The editorial board of the “Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education” is representative of the multidisciplinary and international character of this Christian scholarly periodical. The international editorial board is composed of scholars of literature and linguistics (philogians and specialists of literature and languages in English, Belorussian, Czech, Polish, Russian, Slovakian, Ukrainian), theologians, pedagogues, psychologists, philosophers, scholars of culture, and representatives of science (statistics), which makes possible for the efficient and competent evaluation of each paper presented for publication in this periodical.

“Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion. Culture and Education”

(“Poezja Religijna i Sakralna: Międzynarodowy Kwartalnik Religii, Kultury i Wychowania”)

Editorial Board (Redakcja), Editorial team (Zespół Redakcyjny).

About the editors:

 

Members of the Editorial Board (Członkowie zespołu redakcyjnego):

Founder and Editor-in-Chief of the scholarly journal devoted to the religious and sacred poetry

(Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego dot. poezji religijnej i sakralnej):

Dr n hum. Marek Mariusz Tytko, Ph.D. – The Jagiellonian University, Cracow (Uniwersytet Jagielloński, The Jagiellonian Library, Biblioteka Jagiellońska, Kraków)

[Fotografia]

e-mail: marek.mariusz tytko[at]uj.edu.pl and: marek.mariusz.tytko[at]gmail.com

Subject Editors (Redaktorzy tematyczni):

Prof. nadzw. GWSH Dr hab. Bogusław Żurakowski, Ph.D. – Higher School of Humanistic Science (Academy of Humanities) in Gdansk, The Faculty of Humanities, Head of the Institute of the Studies of Culture and History of Ideas (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, Wydział Humanistyczny, kierownik Zakładu Badań nad Kulturą i Historią Idei) – Subject Editor of pedagogy, culture, literature (redaktor tematyczny w zakresie pedagogiki, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa)

[Fotografia]

e-mail – contact to secretery: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl

or: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com

Fr (rev.) dr hab. Roman Bogacz Ph.D. – The Pontifical University of John Paul II in Cracow, The Faculty of Theology, Head of the Chair of Biblical Theology and Science of Biblical Information (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej) – Subject editor of Biblical theology and Biblical studies (redaktor tematyczny w zakresie teologii biblijnej i biblistyki),

[Fotografia]

e-mail: atbogacz[at]cyf-kr.edu.pl

Sr prof. nadzw. UPJPII dr hab. Adelajda Sielepin CHR, Ph.D. – The Pontifical University of John Paul II in Cracow, The Faculty of Theology, The Liturgical Institute, Head of the Chair of Liturgical Theology (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Instytut Liturgiczny, kierownik Katedry Teologii Liturgii) – Subject editor of liturgical theology and liturgical spirituality, language editor for English language (redaktorka tematyczna w zakresie teologii liturgii i duchowości liturgicznej, redaktorka w zakresie języka angielskiego),

[Fotografia]

e-mail: s.adelajda[at]gmail.com

Prof. nadzw. KUL JPII Dr hab. Piotr Juliusz Jaroszyński Ph.D. – The Catholic University of John Paul II in Lublin, The Faculty of Philosophy, Head of the Chair of Philosophy of Culture (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Filozofii, kierownik Katedry Filozofii Kultury) – Subject editor of philosophy of culture and aesthetics (redaktor tematyczny w zakresie filozofii kultury oraz estetyki),

[Fotografia]

e-mail: jarosz[at]kul.lublin.pl

Prof. nadzw. UKSW Dr hab. Wojciech Feliks Kudyba, Ph.D. – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, The Faculty of Humanistic Sciences, Head of the Institute of Polish Philology (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej) – Subject editor of literature (redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa),

[Fotografia]

e-mail: kudyba[at]op.pl

Prof. nadzw. UJ Dr hab. Maciej Jan Urbanowski, Ph.D. – The Jagiellonian University in Cracow, The Faculty of Polish Philology, Head of the Chair of Contemporary Criticism (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologii Polskiej, kierownik Katedry Krytyki Współczesnej) – Subject editor of literature and contemporary literature (redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa i literatury współczesnej),

[Fotografia]

e-mail: maciej.urbanowski[at]uj.edu.pl

Prof. nadzw. UŚ Dr hab. Urszula Jolanta Szuścik Ph.D. – The University of Silesia in Katowice, The Faculty of Ethnology and Educational Sciences in Cieszyn, Head of the Institute of Educational Sciences (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji) – Subject editor of psychology of creativity (redaktorka tematyczna w zakresie psychologii twórczości),

[Fotografia]

e-mail: ulaszus[at]poczta.onet.pl

Prof. nadzw. UMCS Dr hab. Anna Marta Żukowska Ph.D. – Maria Skłodowska-Curie University in Lublin, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Preschool Pedagogy, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej) – Subject Editor of pedagogy, history of education and upbringing (redaktorka tematyczna w zakresie pedagogiki, historii oświaty i wychowania),

[Fotografia]

e-mail: anmartzuk[at]interia.pl

Statistical Editor (Redaktor statystyczny):

Em. prof. nadzw. AGH Dr hab. Adam Michał Nodzeński, Ph.D. professor emeritus of AGH, (AGH University of Sciences and Technology in Cracow, Akademia Górniczo-Hutnicza im. ks. Stanisława Staszica w Krakowie) – Editor in statistics (redaktor w zakresie statystyki),

[Fotografia]

e-mail: nodzen[at]agh.edu.pl

Language editor of Polish language and subject editor (redaktor językowy języka polskiego i redaktor tematyczny):

Dr n. hum. Barbara Krystyna Niemiec, Ph.D., emerita lecturer of the Jagiellonian University in Cracow (emerytowana wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) – Language editor of the Polish language and native speaker (Polish philology), subject editor of Polish language teaching, social communication, language culture and pedagogy (redaktorka językowa w zakresie jezyka polskiego (filogii polskiej), redaktorka tematyczna w zakresie dydaktyki języka polskiego, komunikacji społecznej, kultury języka i pedagogiki),

[Fotografia]

e-mail: b.niemiec[at]chello.pl

The language editors for English language and native speakers (redaktorzy językowi języka angielskiego, rodzimi mówcy angielskiego):

Muir Alan Evenden – The United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki) – a language editor for the English language and a native speaker (redaktor językowy języka angielskiego, rodzimy mówca języka angielskiego),

[Fotografia]

e-mail: mevenden[at]gmail.com

Mark Simon Bonnett – The United Kingdom (Wielka Brytania) – language editor for the English language and a native speaker (redaktor językowy języka angielskiego, rodzimy mówca języka angielskiego),

[Fotografia]

e-mail: Bignoze1[at]hotmail.com

The language editor for Russian language and native speaker, subject editor in Russian philology, Ucrainian philology and communication (redaktor językowy języka rosyjskiego, rodzimy mówca rosyjskiego, redaktor tematyczny filologii rosyjskiej, filologii ukraińskiej, komunikacji społecznej):

Prof. Dr hab. n. hum. Світлана Iванiвна Кравченко, Svitlana Ivanivna Kravčenko [Kravchenko],

Svitłana Iwaniwna Krawczenko, Ph.D. – Ukraine, Ukraina, The Volynian National University of Lesia of Ukraine in Luck, Institute of Philology and Journalism, The Chair of Editing and Journalism (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Instytut Filologii i Dziennikarstwa, Katedra Edytorstwa i Dziennikarstwa, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Інститут філології та журналістики, Кафедра видавничої справи та редагування і журналістики) – Russian language, Russian philology, Ucrainian philology, social communication (język rosyjski, filologia rosyjska, filologia ukraińska, komunikacja społeczna),

[Fotografia]

e-mail: grelya64[at]mail.ru

The language editor for Czech language and native speaker, subject editor (redaktor językowy języka czeskiego, rodzimy mówca czeskiego, redaktor tematyczny):

Doc. Ph.Dr. Libor Martinek Ph.D. Prof. UWr. – Czech Republic, The Silesian University in Opava, The Faculty of Philosophy and Nature, The Institute of Bohemian Philology and Librarianship, The Department of Comparative Literarature (Česká Republika, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přirodoveděcká Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictví, Kabinet Literárněvědné Komparatistiky, Czechy, Uniwersytet Śląski w Opawie, Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy, Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa, kierownik Gabinetu Komparatystyki Literaturoznawczej) – Subject editor of Czech philology, language editor of Czech language, Bohemian native speaker (redaktor tematyczny w zakresie filologii czeskiej, redaktor językowy języka czeskiego, rodzimy mówca języka czeskiego),

[Fotografia]

e-mail: libor.martinek[at]fpf.slu.cz

Subject editor in Slovakian philology, Slovakian literature, English philology, theory of artistic translation, theory of interpretation of literature (redaktor tematyczny w zakresie filologii słowackiej, literatury słowackiej, filologii angielskiej, teorii przekładu artystycznego, teorii interpretacji literatury):

Doc. Phdr. Marián Andričík, Ph.D., Slovak Republik, Pavel Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Philosophy, Department of Slovak philology and Slavic philology and communication (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Uniwersytet Pawła Józefa Szafarika w Koszycach, Wydział Filozoficzny, Katedra Słowacystyki, Slawistyki i komunikacji)

[Fotografia]

e-mail: marian.andricik[at]upjs.sk

The language editor for the Slovakian language and native speaker, subject editor in Slovakian philology, Slovakian literature (redaktorka językowa języka słowackiego, rodzima mówczyni słowackiego, redaktorka tematyczna w zakresie filologii słowackiej, literatury słowackiej):

PaedDr. Ivica Hajdučeková, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (Slovakia/Słowacja, Košice/Koszyce)

[Fotografia]

e-mail: hajducekova[at]gmail.com

The subject editor for Belorussian literature, Belorussian philology, Belorussian native speaker (redaktor tematyczny w zakresie literatury białoruskiej, filologii białoruskiej, rodzimy białoruski mówca):

 

Doc. dr n. filol., C.Sci., Ph.D. Яўген Аркадзьевіч Панькоў, ўgen Arkade’evič Pan’koў (Eugeniusz Arkadejewicz Pańkow)], Republic of Belorus (White Ruthenia, Białoruś Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Department of Polish Philology (Państwowy Uniwersytet Grodzieński imienia Janki Kupały w GRodnie, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Polskiej, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, кафедрa польскай філалогіі).

[Fotografia]

e-mail: olgapankov[at]interia.pl, pankov_graal[at]mail.ru

 

The subject editor for Belorussian literature, Belorussian philology, Russian native speaker, Russian language editor (redaktorka tematyczna w zakresie literatury białoruskiej, filologii białoruskiej, rodzima rosyjska mówczyni, redaktorka językowa języka rosyjskiego):

Doc. Dr n. filol. C.Sci. Ph.D., Вольга Яўгеньеўна Панькова [Vol’ga Âўgen’eўna Pan’kova (Olga Eugeniejewna Pańkowa)], Republic of Belorus (White Ruthenia, Białoruś Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Department of Polish Philology (Państwowy Uniwersytet Grodzieński imienia Janki Kupały w Grodnie, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Polskiej, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, кафедрa польскай філалогіі).

[Fotografia]

e-mail: olgapankov[at]interia.pl, pankov_graal[at]mail.ru

Language editor for English language (redaktor językowy języka angielskiego):

Mgr. (M.A.) Аляксандр Вадзімавіч Бабук [Alâksandr Vadzimavič Babuk (Aleksander Wadzimawicz Babuk)], Republic of Belorus (White Ruthenia, Białoruś Рэспубліка Беларусь), Janka Kupala’s State University in Grodno, Philological Faculty, Department of Foreign Lanuages (Państwowy Uniwersytet Grodzieński imienia Janki Kupały w Grodnie, Wydział Filologiczny, Katedra Języków Obcych, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна, філалагічны факультэт, кафедрa замежных моў).

 

[Fotografia]

 

e-mail: alexander-babuk[at]yandex.ru

Technical editor, webmaster (redaktor techniczny, administrator strony internetowej):

 

Mgr inż. / M.Sci. Eng. Krzysztof Kubicki (Poland / Polska, Cracow / Kraków)

[Fotografia]

krzysiek.kubicki[at]gmail.com

Technical editor, editorial computer help (Redaktorka techniczna, komputerowa pomoc redakcyjna):

Mgr inż. / M.Sci. Eng. Beata Anna Tytko (Poland / Polska, Cracow / Kraków)

[Fotografia]

beata.tytko[at]poczta.fm

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

(Translated by Sr Adelajda Sielepin CHR, Mark Simon Bonnet and Muir Alan Evenden)