Regulamin korzystania z czasopisma

Pełna zawartość archiwum „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” objęta jest przepisami międzynarodowego i krajowego prawa autorskiego. Kopiowanie, wykorzystywanie publikowanych w czasopiśmie tekstów albo ich fragmentów jest dozwolone z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Kolejne numery w całości, poszczególne artykuły w całości oraz żadna ich część, z wyjątkiem cytowania, nie mogą być publicznie przedrukowywane, reprodukowane, powielane mechanicznie, fotooptycznie, elektronicznie lub magnetycznie albo odczytywane w środkach masowego przekazu bez pisemnej zgody Wydawcy czasopisma „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”. Poszczególni Autorzy publikowanych prac mogą przedrukowywać bezpłatnie (np. we własnych książkach zbiorowych typu ‘dzieła zebrane’) oryginalne własne teksty, uprzednio opublikowane w „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” jednak tylko i wyłącznie po pisemnym zawiadomieniu Wydawcy oraz po zaznaczeniu w owym przedruku – pełnej informacji o tym, że źródłem pierwotnej publikacji danego tekstu jest „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” z podaniem roku, numeru i stron, gdzie ukazał się pierwotnie dany tekst (artykuł, recenzja itd.). Pobieranie tekstów dla celów naukowych i dydaktycznych ze strony internetowego serwisu czasopisma jest bezpłatne w ramach otwartego dostępu (Open Access). Nasze czasopismo naukowe jest pierwszym w świecie przedsięwzięciem społecznościowym w dziedzinie poezji religijnej i sakralnej, tworzonym całkowicie w myśl zasady non profit. Czasopismo nasze umożliwia wszystkim osobom zainteresowanym otwarty dostęp (zasada: Open Access, OA) do przedstawianych wyników badań naukowych.

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko